درخواست یک شرکت آفریقای جنوبی جهت دعوت از شرکت های ایرانی برای تولید باتری های ذخیره انرژی آهن-هوا و گندله آهن

1402/07/22

درخواست یک شرکت آفریقای جنوبی جهت دعوت از شرکت های ایرانی برای تولید باتری های ذخیره انرژی آهن-هوا و گندله آهن

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با این شرکت به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-atqgerll.zip

...