بیستمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و تجهیزات وابسته و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی و تبلیغات

1402/07/22

بیستمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و تجهیزات وابسته و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی و تبلیغات

زمان برگزاری : 19 الی 22 دیماه 1402

مکان برگزاری :نمایشگاه بین المللی اصفهان

تلفن تماس : 36246092 

...