مصوبات رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی

1402/11/18

مصوبات رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_143544.pdf

...