سمینار آغاز و توسعه کسب و کار در امارات متحده عربی - باشگاه رهبران کسب و کار

1402/11/23

سمینار آغاز و توسعه کسب و کار در امارات متحده عربی - باشگاه رهبران کسب و کار

زمان برگزاری : چهارشنبه 2 اسفند 

ساعت برگزاری : 14:30 تا 17 

مکان برگزاری : هتل تاورز پلازا

تلفن هماهنگی : 88530751 

...