" قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب اسفند 1400"

1403/01/29

" قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب اسفند 1400" در فایل زیر قابل مشاهده است :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1431.pdf

...