کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

کاهش تضادها و چالشها در عدم تفکیک وزارت صمت

تاریخ انتشار: زمستان 1396

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

یكپارچه سازی سیاستگذاری در حوزه های تولیدی و تجاری تحت نظر مدیریت واحد، تصمیم مدبرانه ای بود كه ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت های ملی، باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری و انسجام در سیاستهای تولیدی و تجاری از طریق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعالیتهای اداری و همسویی در سیاستها به تصمیمات سریع تر و اثربخش تر می توانست باشد. گفته می شود كه تولید سرچشمه تجارت بوده و تجارت محرك تولید می باشد، لذا محور قراردادن تولید، صیانت از بنگاه های تولیدی، ایجاد بسترهای لازم برای متنوع سازی محصولات تولیدی، همسوسازی سیاست های تولیدی و تجاری، تسهیل تجاری و توسعه و تكمیل زیرساخت های تولیدی و تجاری، شروط لازم برای حضور تولیدات ملی در بازارهای بین المللی است و شرط كافی نیز تلاش بی وقفه بنگاهها برای رقابت در بازار و حضور مستمر و مداوم آنها در این بازارها است.این نكته قابل ذكر است كه با یكپارچه سازی توسعه تولید و تجارت خارجی می توان انتظار داشت كه بنگاههای تولیدی در فضایی شفاف مسیر حضور در بازارهای جهانی را طی كرده و تحولاتی بنیادین در راستای توسعه اقتصادی هر كشور ایجاد كنند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام