کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: تابستان 1394

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی پیرامون برنامه ششم توسعه پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام