کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از منظر سلامت

تاریخ انتشار: بهار 1394

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام