کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334

تاریخ انتشار: پاییز 1396

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی اداری و حذف مقررات ودستورالعمل های دست و پا گیر، می تواند امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه ناخواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و کارامدی کلی نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.این مطالعه با هدف گرداوری و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پز شکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با دیدگاه بهبود عملکرد بخش خصوصی به جهت ارائه به اتاق بازرگانی به منظور پیشنهاد به سازمان های سیاستگذار و با هدف روزآمد کردن قانون در تنا سب با شرایط حاکم امروزی بر فعالیت های این حوزه انجام گرفته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام