کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

لایحه اصلاحی قانون تجارت

تاریخ انتشار: بهار 1397

نویسنده: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد. عدم وجود قانون، موجب بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد. قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام