کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

پیشنهاد تاسیس انجمن سرمایه گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار: تابستان 1400

نویسنده: مرکز نوآوری و تحول دیجیتال

با ایجاد انجمن سرمایه گذاری خصوصی، انجمن این توانایی را خواهد داشت تا با سازمان دهی، یکپارچه سازی و متمرکز کردن فعالیت های سرمایه گذاران خصوصی و خطرپذیر، از تجارب، نظرات و دیدگاه های آنان در راستای افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری های خصوصی در اقتصاد کشور و تسهیل و ترغیب اثربخشی سرمایه گذاری های اعضاء استفاده نماید.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام