کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

رگولاتوری در صنعت انرژی

تاریخ انتشار: بهار 1395

نویسنده: کمیسیون انرژی و محیط زیست

عدم همگرایی و دخالت سازمانهای مختلف در تصمیم گیری برای مدیریت انرژی كشور و همچنین عدم رعایت مصوبات كمیته معیارهای مصرف انرژی بر طبق قانون تبصره های بودجه مجلس شورای اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی و متعاقبا لزوم سرمایه گذاری موردنیاز برای نوسازی و بازسازی سیستمهای انرژی كشور از موانع عمده در مدیریت انرژی در کشور می باشد که نیاز به ایجاد یک رگولاتوری مستقل برای آن احساس می شود.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام