کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اثرات تحریم و راهكارها

تاریخ انتشار: بهار1397

نویسنده: کمیسیون انرژی و محیط زیست

این ضرورت وجود دارد که در شرایط تحریم ها، دولت ضمن تشکیل کارگروه های مشترک، برنامه خود برای مقابله با تحریم‌ها را در حوزه‌های مختلف و در سناریوهای مختلف در صنعت انرژی با همکاری اتاق فکر بخش خصوصی تدوین نماید. در این راستا در قالب این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی جهت بهره برداری ارائه گردیده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام