کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

طرح اجرایی پیشنهادی برای اصلاح بهای بنزین و ساماندهی یارانه آن

تاریخ انتشار: تابستان 1397

نویسنده: کمیسیون انرژی و محیط زیست

با توجه به شرایط کلی کشور و همچنین بحران قاچاق سوخت از مرزها، نظام پرداخـت یارانـه سـوخت مـی توانـد مورد بازنگری قرار گیرد. این طرح پیشنهادی ضمن اشاره به اطلاعات آماری در مـورد جزئیـات وضـعیت نسـبت خانوارها با قیمت سوخت، راهکارهای اجرایی نیز به جهت بهبود شرایط، افزایش درآمدهای دولـت، جلـوگیری از قاچاق سوخت و ایجاد عدالت اجتماعی در تخصیص یارانه سوخت و حمل و نقل ارائه شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام