کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

مدل پیشنهادی رفع موانع پیش روی شروع كسب و كار در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: بهار 1399

نویسنده: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

ضرورت پرداخت به موضوع بروكراسی صدور مجوزها در شروع كسب و كار در اقتصاد ایران امری مسلم و بدیهی است و مهمترین فكت در اثرگذاری این روش شناسی، پدیده كرونا و شكل گیری ظرفیت های اضافی در امر تولید ماسک ، مواد ضدعفونی و ... طی مدت زمان كوتاه است و این فرضیه را تأیید میكند. كاهش یا حذف صدور مجوزها، میتوان تحولی شگرف در بخش واقعی اقتصاد كشور ایجاد و امكان دستنابی كشور به اهداف رشد پرشتاب و یکنواخت بلند مدت و جهش اقتصادی را فراهم سازد

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام