کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

مطالعه تطبیقی مشوق های سرمایه گذاری در کشورهای خارجی و هم تراز

تاریخ انتشار: پاییز 1397

نویسنده: مهسان حاجی رسولیها، کارشناس و پزوهشگر

یکی از فاکتورهای تعیین کننده رشد اقتصادی، موفقیت در جذب سرمایه گذاری های خارجی می باشد. به نظر می­رسد یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه­های خارجی، اعطای مشوق به سرمایه­گذاران است که در صورت مساعد بودن سایر شرایط از جمله ثبات اقتصادی، سیاسی، مناسب بودن فضای کسب وکار و عواملی از این دست در کشورهای میزبان، نقش به سزایی را ایفا می­کند. از این روی پژوهش حاضر با بررسی مکانیزم ها و سیاستهای تشویقی مطرح در هشت کشور ترکیه، هند، چین، هنگ کنگ، برزیل، شیلی، سنگاپور، تایلند، مشوق­های موجود در کشور ایران را بررسی و سپس به مطالعه­ای مقایسه­ای بین کشورهای هدف و ایران پرداخته است. در بخش پایانی نیز پیشنهاداتی که از این مطالعه تطبیقی منتج گردیده است طرح شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام