کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری از منظر مجامع بین المللی

تاریخ انتشار: تابستان 1396

نویسنده: سید رضا نخلی، پژوهشگر

یکی از الزامات انکارناپذیر رشد اقتصادی توسعه، سرمایه­گذاری است و رنج کمبود سرمایه، به عنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. از این رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایه­گذاری مناسب – سرمایه­گذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم نماید. آنچه که سرمایه­گذار داخلی را به ماندن و سرمایه­گذاری بیشتر ترغیب می کند و موجب جذب سرمایه­گذارخارجی می شود، امنیت سرمایه­گذاری است. یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه­گذاری خارجی، تصویری است که مجامع بین المللی از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضایی، سیستم های نظارتی، اقتصاد غیررسمی، مداخلات دولتی و ... از کشورها در معرض دید جامعه بین الملل قرار می دهند که در این گزارش بدانها پرداخته شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام