کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی قوانین و مقررات رسیدگی به تراكنش های بانكی در سنوات قبل از 1395

تاریخ انتشار: پاییز 1399

نویسنده: معاونت کسب و کار

هدف از تدوین این مطلب بررسی قوانین و مقررات رسیدگی به تراکنش های بانکی در سنوات قبل از 1395، به دلیل قانون اختیارات و محدودیت های سازمان امور مالیاتی در زمینه رسیدگی به تراکنش های بانکی به استناد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، ماده 93 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام