کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

ابزارهای خلاقیت و نوآوری «خلاقیت و نوآوری شاه كلید توسعه بنگاه ها»

تاریخ انتشار: تابستان 1399

نویسنده: معاونت کسب و کار

"عصر حاضر عصر نوآوری است و افراد متفکر در تلاش هستند تا از خلاقیت در جهت نوآوری علمی و فنی بهره برده و ضمن خلق ارزش افزوده و ارتقای شاخص بهرهوری سبب توسعه اقتصادی در سطوح بنگاهی و ملی گردند. استراتژیها و تکنینکهای خلاقیت، در خدمت حل مسائل پیچیده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. امروزه کشورهای پیشرفته صنعتی با استقبال از این تکنیکها سبب شتاب گرفتن روند توسعه چند جانبه خود شده اند.
در این مطالعه سعی شده، تا در یک چارچوب مختصر به درک مفاهیم مسئله، خلاقیت و نوآوری اشاره شود و تا حدودی به ارائه ابزارهایی که برای حل خلاقانه مسئله، ابداع نوآوری و خلاقیت پرداخته شود و گامهای تبدیل ایده خلاقانه به نوآوری آموزش داده شود."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام