کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

سلب مالکیت در حقوق سرمایه گذاری بین المللی

تاریخ انتشار: زمستان 95

نویسنده: علی اصغر صحرائیان، وکیل دادگستری و داور بین المللی حوزه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل

حق مالکیت از مهم ترین حقوق افراد، در جامعه است و در سطح بین المللی، سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذار در مقابل سلب مالکیت و یا اقداماتی که در حکم سلب مالکیت هستند و همچنین موضوع پرداخت غرامت از موضوعات مهمی است که به دلیل اهمیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها، موضوع تحقیق حاضر می باشد. در برخی موارد، سلب مالکیت از طریق "ملی کردن" بعضی از بخش های اقتصادی کشور صورت می گیرد، گاهی نیز اقدامات سالب مالکیت توسط دولت در قالب "مصادره" و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی متجلی می گردد که نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله غیرمجاز در فعالیتهای سرمایه گذار خارجی آن است که عملا او را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد. ضرورت حفظ تعاملات بین المللی از یکسو و همچنین لزوم احترام به حاکمیت کشورها از سوی دیگر باعث می شود تا اقدامات کشورهای میزبان، در جهت ملی کردن و سلب مالکیت از سرمایه گذاری های خارجی را محترم شمرده و در مقابل، کشورها را ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه گذاران خارجی بدانیم، این موضوع در آراء صادره بسیاری از دیوان های داوری مورد تاکید قرار گرفته است. در این گزارش ابتدائا اسناد بین المللی و قوانین موضوعه داخلی برای مشخص شدن جایگاه و شان مالکیت خصوصی بررسی گردیدند، پس از آن موارد سلب مالکیت تشریح شده و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی و حفظ حقوق مشروع ایشان ارائه گردیده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام