کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

برگزیدگان ششمین دوره اعطای تندیس، لوح و نشان امین الضرب

تاریخ انتشار: زمستان 1400

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام