کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اصول حکمرانی برای تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی

تاریخ انتشار: بهار 1401

نویسنده: مرکز سازمان های خصوصی بین المللی

مترجم: کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران

مرکز سازمان های خصوصی بین المللی از سال 1983 با تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی در جهت ظرفیت سازی آنان در حفظ منافع اعضای خود و مشارکت مؤثر در گفتمان های مرتبط با خط مشی عمومی همکاری داشته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام