کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اصول مبارزه با فساد برای تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی

تاریخ انتشار: بهار1401

نویسنده: مرکز سازمان های خصوصی بین المللی

مترجم: کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران

حکمرانی شایسته و مؤثر در ایجاد تشکل های اقتصادی مستقل و ماموریت محور از ضرورت بالایی برخوردار است تا بتوانند پایه عضویت وسیعی را رشد دهند، نقش مباشران مالی مسئولی را ایفا کنند، خدمات عضویتی مناسبی ارائه نمایند و به عنوان نماینده اعضای خود حافظ منافع آنان در فرایند سیاست های عمومی باشند.
حکمرانی را می توان در کل به عنوان یک سری خط مشی ها، مؤسسات، سازوکارها و رویه هایی تعریف کرد که یک تشکل به وسیله آنها هدایت و کنترل می شود. رهبری مؤثر بخش عمده و اصلی حکمرانی شایسته و خوب را تشکیل می دهد، یعنی رهبری که نماینده اعضاء و هم صنف خود است، با تمام اعضاء منصفانه و بی طرف رفتار می کند و در جهت بالاترین منافع تشکل عمل می کند. استقرار ساز و کارهای دموکراتیک در انتخاب رهبری، حصول اطمینان از روشها و راه کارهای شفاف و مسئول در تصمیم سازی و تفکیک وظایف حکمرانی با مدیریت در درون تشکل، عناصر کلیدی حکمرانی شایسته و خوب به شمار می روند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام