کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

توصیه های مهم برای کار فرمایان درحوزه قانون و مقررات اجتماعی

تاریخ انتشار: مهر 1397

نویسنده: گردآوری: معاونت کسب وکار

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام