آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک آستارا 30 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
آستارا
آلمان
85414010
پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته)
246,560
144,561,069,329 ریال
3,441,930 $
2
2 / 1399
آستارا
آلمان
01022110
گاو شيري مولد نژاد خالص
104,820
25,039,300,000 ریال
596,174 $
3
2 / 1399
آستارا
آلمان
85044050
کنترل دور موتورInverter
7,000
18,929,811,261 ریال
450,710 $
4
3 / 1399
آستارا
آلمان
85044050
کنترل دور موتورInverter
7,000
18,929,811,261 ریال
450,710 $
5
3 / 1399
آستارا
آلمان
85414010
پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته)
16,000
3,899,601,329 ریال
92,848 $
6
7 / 1399
آستارا
آلمان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
12,500
3,572,365,000 ریال
85,056 $
7
9 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
32,772
3,277,701,696 ریال
78,041 $
8
4 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
28,495
2,689,757,030 ریال
64,042 $
9
6 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
21,050
2,596,037,139 ریال
61,810 $
10
10 / 1399
آستارا
آلمان
44092900
چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد
19,750
2,444,526,831 ریال
58,203 $
11
3 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
22,970
2,146,868,080 ریال
51,116 $
12
3 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
19,740
1,819,074,480 ریال
43,311 $
13
11 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
17,380
1,783,257,520 ریال
42,459 $
14
11 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
12,360
1,549,415,700 ریال
36,891 $
15
12 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
13,817
1,378,991,868 ریال
32,833 $
16
9 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
13,360
1,321,597,920 ریال
31,467 $
17
5 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
12,872
1,222,144,344 ریال
29,099 $
18
11 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
11,280
1,150,626,560 ریال
27,396 $
19
6 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
10,933
1,093,409,330 ریال
26,034 $
20
12 / 1399
آستارا
آلمان
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
29,822
1,048,305,807 ریال
24,960 $
21
8 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
10,000
993,500,000 ریال
23,655 $
22
10 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
9,480
970,543,440 ریال
23,108 $
23
4 / 1399
آستارا
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
9,887
933,273,478 ریال
22,221 $
24
12 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
6,460
644,733,840 ریال
15,351 $
25
6 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
5,360
536,053,600 ریال
12,763 $
26
10 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
5,029
514,858,962 ریال
12,259 $
27
8 / 1399
آستارا
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
4,280
425,218,000 ریال
10,124 $
28
10 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
4,000
409,512,000 ریال
9,750 $
29
10 / 1399
آستارا
آلمان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
23,580
371,120,250 ریال
8,836 $
30
5 / 1399
آستارا
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
2,500
238,180,000 ریال
5,671 $
مجموع کل (ریال): 246,490,666,055
مجموع کل (دلار): 5,868,828