آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک آستارا 28 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
387,898
34,338,061,413 ریال
817,573 $
2
4 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
384,977
25,841,488,100 ریال
615,274 $
3
8 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
22071010
ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص
209,740
19,141,365,289 ریال
455,747 $
4
2 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
288,733
17,493,706,040 ریال
416,517 $
5
9 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
31022100
سولفات آمونيوم
1,365,000
15,721,732,845 ریال
374,327 $
6
7 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
166,721
15,279,919,630 ریال
363,808 $
7
3 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
193,402
12,205,931,080 ریال
290,617 $
8
5 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
23061000
كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه
1,000,000
9,167,145,000 ریال
218,265 $
9
8 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
73043900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100
245,670
7,357,118,387 ریال
175,169 $
10
6 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
96,700
7,090,183,720 ریال
168,814 $
11
8 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
96,669
7,027,638,750 ریال
167,325 $
12
5 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
97,371
6,998,991,216 ریال
166,643 $
13
10 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
22071010
ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص
64,080
6,068,353,572 ریال
144,485 $
14
3 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
702,109
4,718,638,709 ریال
112,349 $
15
1 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
28364000
کربنات هاي پتاسيم
120,000
4,645,162,440 ریال
110,599 $
16
1 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
23061000
كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه
618,000
4,624,747,380 ریال
110,113 $
17
2 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
28364000
کربنات هاي پتاسيم
120,000
4,607,221,920 ریال
109,696 $
18
4 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
84339090
اجزاء وقطعات برای ماشین آلات ردیف 8433 غیر مذکور
1,586
4,046,572,132 ریال
96,347 $
19
4 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
169,141
2,796,552,780 ریال
66,585 $
20
4 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
23061000
كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه
277,340
2,287,429,893 ریال
54,463 $
21
7 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
23061000
كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه
258,015
1,540,371,672 ریال
36,676 $
22
9 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
15,750
1,387,204,260 ریال
33,029 $
23
3 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
44123900
تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر
62,412
1,300,024,440 ریال
30,953 $
24
5 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
12072990
دانه پنبه به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
100,000
1,286,068,350 ریال
30,621 $
25
9 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
12072990
دانه پنبه به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
100,000
1,260,022,148 ریال
30,001 $
26
9 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
40,242
1,040,797,826 ریال
24,781 $
27
10 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
59,612
866,394,402 ریال
20,628 $
28
1 / 1399
آستارا
جمهوري آذربايجان
84621000
ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها
50,960
843,534,000 ریال
20,084 $
مجموع کل (ریال): 220,982,377,394
مجموع کل (دلار): 5,261,489