آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک آستارا 179 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
13,019,422
117,994,759,922 ریال
2,809,399 $
2
5 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
11,001,172
108,966,776,772 ریال
2,594,447 $
3
12 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
11,603,697
102,473,068,286 ریال
2,439,835 $
4
4 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
2,662,968
87,948,797,521 ریال
2,094,019 $
5
10 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
7,369,857
81,948,802,437 ریال
1,951,162 $
6
4 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,956,061
81,035,540,837 ریال
1,929,418 $
7
6 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,753,383
79,240,506,514 ریال
1,886,679 $
8
3 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,770,885
77,260,530,003 ریال
1,839,536 $
9
4 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
273,870
77,004,821,652 ریال
1,833,448 $
10
11 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,945,249
74,694,194,413 ریال
1,778,433 $
11
7 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
7,307,435
72,636,002,841 ریال
1,729,429 $
12
3 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
258,254
71,283,431,825 ریال
1,697,225 $
13
5 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
229,031
65,353,578,997 ریال
1,556,038 $
14
9 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,791,018
60,041,047,143 ریال
1,429,549 $
15
9 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
6,546,117
59,955,322,019 ریال
1,427,508 $
16
2 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
2,315,490
56,416,223,727 ریال
1,343,243 $
17
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
204,226
56,374,862,252 ریال
1,342,259 $
18
8 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
6,086,476
53,949,105,706 ریال
1,284,503 $
19
2 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
188,126
51,370,086,080 ریال
1,223,097 $
20
7 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,902,837
49,978,599,908 ریال
1,189,967 $
21
3 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,931,000
49,116,477,701 ریال
1,169,440 $
22
2 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
1,995,735
47,140,661,642 ریال
1,122,397 $
23
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
6,226,452
47,136,659,356 ریال
1,122,301 $
24
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
1,842,790
46,039,940,980 ریال
1,096,189 $
25
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
2,000,000
45,444,855,784 ریال
1,082,020 $
26
8 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
3,158,000
33,768,178,200 ریال
804,004 $
27
10 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,267,470
33,307,306,721 ریال
793,031 $
28
12 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
3,542,143
33,043,179,283 ریال
786,742 $
29
5 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,257,386
32,903,939,932 ریال
783,427 $
30
11 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
911,409
32,466,910,944 ریال
773,022 $
31
2 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
3,317,779
32,313,269,281 ریال
769,364 $
32
3 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
1,306,814
32,088,757,595 ریال
764,018 $
33
4 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
1,213,650
32,002,945,595 ریال
761,975 $
34
6 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,160,960
31,601,468,233 ریال
752,416 $
35
11 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
914,605
31,168,223,927 ریال
742,101 $
36
3 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,287,955
30,360,998,429 ریال
722,881 $
37
12 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
878,162
29,431,243,797 ریال
700,744 $
38
7 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,804,668
28,884,333,563 ریال
687,722 $
39
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
947,280
28,397,868,877 ریال
676,140 $
40
9 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
961,480
28,045,168,718 ریال
667,742 $
41
10 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
787,000
28,025,839,050 ریال
667,282 $
42
12 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
866,597
27,850,241,171 ریال
663,101 $
43
8 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
842,500
27,369,786,000 ریال
651,662 $
44
9 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
329,374
25,721,206,691 ریال
612,410 $
45
10 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,438,566
25,573,430,136 ریال
608,891 $
46
11 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,251,172
25,322,002,289 ریال
602,905 $
47
12 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,488,568
25,308,943,632 ریال
602,594 $
48
1 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
148,000
25,104,200,000 ریال
597,719 $
49
10 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
775,506
24,987,128,887 ریال
594,932 $
50
4 / 1399
آستارا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,768,348
24,872,998,440 ریال
592,214 $
مجموع کل (ریال): 2,450,724,223,709
مجموع کل (دلار): 58,350,580