آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک آستارا 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
145,750
40,248,423,480 ریال
958,296 $
2
6 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,152,811
21,081,959,550 ریال
501,951 $
3
5 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
69,819
20,659,649,832 ریال
491,896 $
4
4 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,298,217
20,196,631,530 ریال
480,872 $
5
11 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
925,472
17,086,274,179 ریال
406,816 $
6
9 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
860,209
16,166,318,467 ریال
384,912 $
7
6 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
45,407
12,880,954,340 ریال
306,689 $
8
3 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
789,120
11,655,482,800 ریال
277,511 $
9
8 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
598,889
10,787,056,074 ریال
256,835 $
10
7 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
36,346
10,509,973,357 ریال
250,237 $
11
5 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
551,792
10,379,189,078 ریال
247,124 $
12
2 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
660,108
9,419,717,530 ریال
224,279 $
13
2 / 1399
آستارا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
211,000
5,888,469,418 ریال
140,202 $
14
12 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
246,285
4,121,109,090 ریال
98,122 $
15
2 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
13,500
3,692,952,000 ریال
87,927 $
16
4 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
12,500
3,552,675,000 ریال
84,588 $
17
3 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
12,500
3,446,175,000 ریال
82,052 $
18
9 / 1399
آستارا
گرجستان
02042100
لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده
12,193
3,401,681,175 ریال
80,992 $
19
8 / 1399
آستارا
گرجستان
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
11,100
3,308,355,000 ریال
78,770 $
20
8 / 1399
آستارا
گرجستان
02042100
لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده
8,003
2,385,180,394 ریال
56,790 $
21
1 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
146,013
2,245,512,340 ریال
53,465 $
22
10 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
69,844
1,277,410,984 ریال
30,415 $
23
3 / 1399
آستارا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
45,000
1,269,378,945 ریال
30,223 $
24
7 / 1399
آستارا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
43,760
814,499,220 ریال
19,393 $
25
8 / 1399
آستارا
گرجستان
44089090
ورق برای روکش کردن برای چوب های چند لایه یا مورق شده مشابه وسایر چوب ها ، اره شده به درازا ، لایه بری شده یا پوست کنده سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت حداکثر 6 میلیمتر از تیره چوبهای غیرمذکور
7,182
786,788,100 ریال
18,733 $
26
11 / 1399
آستارا
گرجستان
44079600
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا لایه بری شده یا پوست کنده .. به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از توس ها (گونه های بتولا)
42,434
367,080,000 ریال
8,740 $
27
7 / 1399
آستارا
گرجستان
44079600
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا لایه بری شده یا پوست کنده .. به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از توس ها (گونه های بتولا)
22,880
183,885,000 ریال
4,378 $
مجموع کل (ریال): 237,812,781,883
مجموع کل (دلار): 5,662,208