آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اراکآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اراک 30 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
اراک
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
433,700
140,695,828,000 ریال
3,349,901 $
2
11 / 1399
اراک
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
339,600
55,725,840,000 ریال
1,326,806 $
3
9 / 1399
اراک
آلمان
84162000
مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط)
18,806
26,607,960,000 ریال
633,523 $
4
9 / 1399
اراک
آلمان
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
40,380
5,707,027,568 ریال
135,882 $
5
3 / 1399
اراک
آلمان
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
38,910
5,056,384,502 ریال
120,390 $
6
10 / 1399
اراک
آلمان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
822
3,912,355,600 ریال
93,151 $
7
10 / 1399
اراک
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
8,180
3,715,056,000 ریال
88,454 $
8
2 / 1399
اراک
آلمان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
720
3,712,823,400 ریال
88,401 $
9
10 / 1399
اراک
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
30,900
3,593,467,800 ریال
85,559 $
10
3 / 1399
اراک
آلمان
72165000
پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست.
19,550
3,231,924,368 ریال
76,951 $
11
4 / 1399
اراک
آلمان
28332990
ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم
12,675
2,508,202,126 ریال
59,719 $
12
7 / 1399
اراک
آلمان
96035090
سایر بروس های تشکیل دهنده اجزاء و قطعات ماشین ها ، دستگاهها یا وسایل تقلیه زمینی به استثنای ردیف تعرفه 96035010 غیر مذکور در جای دیگر
3,360
2,360,224,600 ریال
56,196 $
13
11 / 1399
اراک
آلمان
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
55,217
1,893,122,000 ریال
45,074 $
14
5 / 1399
اراک
آلمان
32089030
ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
6,020
1,617,244,608 ریال
38,506 $
15
9 / 1399
اراک
آلمان
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
214
1,597,364,532 ریال
38,032 $
16
7 / 1399
اراک
آلمان
38249950
فسفون?ک اس?د، مت?ل-،پل? گل?کول استر (اگزول?ت (OP 560 TP
6,000
1,516,780,860 ریال
36,114 $
17
5 / 1399
اراک
آلمان
21069020
امولسيفاير
4,200
1,465,188,088 ریال
34,885 $
18
4 / 1399
اراک
آلمان
28261900
فلوئورورهابه غير از الومينيوم
1,500
1,386,207,600 ریال
33,005 $
19
10 / 1399
اراک
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
10,800
1,238,773,800 ریال
29,495 $
20
11 / 1399
اراک
آلمان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
11,000
1,174,541,000 ریال
27,965 $
21
12 / 1399
اراک
آلمان
21069020
امولسيفاير
3,000
874,379,940 ریال
20,819 $
22
8 / 1399
اراک
آلمان
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
17,700
858,379,200 ریال
20,438 $
23
11 / 1399
اراک
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
4,500
510,670,000 ریال
12,159 $
24
10 / 1399
اراک
آلمان
84573000
ماشين هاي انتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزات
6,100
460,701,000 ریال
10,969 $
25
10 / 1399
اراک
آلمان
84629100
پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي
5,000
409,512,000 ریال
9,750 $
26
6 / 1399
اراک
آلمان
39169090
ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان
47
227,722,770 ریال
5,422 $
27
7 / 1399
اراک
آلمان
38101010
ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات
2,400
154,349,520 ریال
3,675 $
28
10 / 1399
اراک
آلمان
84563000
ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل مي کنند براي کار کردن روي هر نوع مواد
500
127,972,500 ریال
3,047 $
29
10 / 1399
اراک
آلمان
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
800
117,734,700 ریال
2,803 $
30
8 / 1399
اراک
آلمان
84162000
مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط)
280
41,790,840 ریال
995 $
مجموع کل (ریال): 272,499,528,922
مجموع کل (دلار): 6,488,086