آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اراکآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اراک 163 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
968,000
99,045,508,775 ریال
2,358,226 $
2
12 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
84261200
جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني
283,130
91,898,750,000 ریال
2,188,065 $
3
6 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
84051000
مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها
49,180
88,201,395,000 ریال
2,100,033 $
4
1 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29051610
دوا تيل هگزا نول
1,659,200
86,846,039,696 ریال
2,067,763 $
5
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
5,000
84,692,300,000 ریال
2,016,483 $
6
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29051610
دوا تيل هگزا نول
1,278,400
65,314,765,684 ریال
1,555,113 $
7
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
587,000
63,606,572,340 ریال
1,514,442 $
8
12 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
620,000
61,991,016,000 ریال
1,475,977 $
9
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
928,800
59,449,664,738 ریال
1,415,468 $
10
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
5,040
56,521,219,920 ریال
1,345,743 $
11
11 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
794,000
52,791,166,000 ریال
1,256,933 $
12
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
797,800
49,466,633,852 ریال
1,177,777 $
13
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
440,000
48,512,200,100 ریال
1,155,052 $
14
5 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
704,600
45,183,061,184 ریال
1,075,787 $
15
1 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
440,000
44,895,984,000 ریال
1,068,952 $
16
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
633,700
41,547,153,433 ریال
989,218 $
17
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29051610
دوا تيل هگزا نول
625,600
31,962,637,816 ریال
761,015 $
18
12 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
41,074
29,546,345,800 ریال
703,484 $
19
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
44,300
26,856,740,821 ریال
639,446 $
20
3 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
402,500
24,765,744,142 ریال
589,661 $
21
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
41,430
23,654,730,963 ریال
563,208 $
22
11 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
14,000
22,514,814,000 ریال
536,067 $
23
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
40059100
کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار
99,660
21,539,125,910 ریال
512,836 $
24
6 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
200,000
20,192,532,000 ریال
480,775 $
25
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
73049000
لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور.
129,655
19,910,186,102 ریال
474,052 $
26
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
23,000
17,048,304,000 ریال
405,912 $
27
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
112,000
16,015,232,576 ریال
381,315 $
28
10 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
236,000
15,860,526,320 ریال
377,632 $
29
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
40059100
کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار
98,048
15,816,789,194 ریال
376,590 $
30
12 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
233,000
15,577,718,280 ریال
370,898 $
31
11 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
100,000
15,131,151,000 ریال
360,266 $
32
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
154,000
14,927,598,400 ریال
355,419 $
33
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
300
14,529,937,500 ریال
345,951 $
34
2 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
73110090
ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور
25,390
14,169,189,000 ریال
337,362 $
35
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
73065010
لوله وپروفيل، جوش دا ده شده، باسطح مقطع مدور، ا زسايرفولادهاي ممزوج، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر
185,000
12,609,292,500 ریال
300,221 $
36
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29072200
هيدروکينون و املاح آن
40,000
12,036,764,000 ریال
286,590 $
37
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
73065010
لوله وپروفيل، جوش دا ده شده، باسطح مقطع مدور، ا زسايرفولادهاي ممزوج، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر
165,000
11,598,773,340 ریال
276,161 $
38
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29319090
ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر
35,320
11,523,229,212 ریال
274,363 $
39
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
198,190
11,240,571,787 ریال
267,633 $
40
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
10,723
11,152,310,196 ریال
265,531 $
41
10 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29051610
دوا تيل هگزا نول
207,200
11,090,413,152 ریال
264,057 $
42
8 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
73045100
سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده)
394,681
10,692,476,461 ریال
254,583 $
43
6 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29054500
گليسرول
200,000
10,377,531,000 ریال
247,084 $
44
12 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
85044040
ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر
22
10,155,704,676 ریال
241,802 $
45
9 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
242,190
10,054,829,576 ریال
239,401 $
46
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
200,000
9,711,900,000 ریال
231,236 $
47
4 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
15131990
روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن
215,000
9,690,724,025 ریال
230,732 $
48
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
15131990
روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن
215,000
9,608,676,370 ریال
228,778 $
49
7 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
88,000
8,437,939,200 ریال
200,903 $
50
1 / 1399
اراک
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
133,880
8,148,194,308 ریال
194,005 $
مجموع کل (ریال): 1,568,112,064,349
مجموع کل (دلار): 37,336,001