آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اراکآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اراک 126 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
اراک
ترکيه
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
56,924
35,280,184,000 ریال
840,004 $
2
12 / 1399
اراک
ترکيه
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
225,000
22,155,946,200 ریال
527,523 $
3
5 / 1399
اراک
ترکيه
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
223,305
20,965,790,720 ریال
499,185 $
4
9 / 1399
اراک
ترکيه
84248990
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر
58,094
20,788,450,000 ریال
494,963 $
5
3 / 1399
اراک
ترکيه
84669400
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463
17,740
19,517,386,140 ریال
464,700 $
6
4 / 1399
اراک
ترکيه
84669400
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463
17,560
16,554,796,299 ریال
394,162 $
7
4 / 1399
اراک
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
23,050
14,942,222,300 ریال
355,767 $
8
4 / 1399
اراک
ترکيه
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
165,150
14,653,160,890 ریال
348,885 $
9
8 / 1399
اراک
ترکيه
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
167,823
14,508,801,443 ریال
345,448 $
10
4 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
284,000
12,951,446,620 ریال
308,368 $
11
3 / 1399
اراک
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
19,836
11,723,770,423 ریال
279,137 $
12
12 / 1399
اراک
ترکيه
39011040
پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
173,250
10,813,014,870 ریال
257,453 $
13
9 / 1399
اراک
ترکيه
84171000
كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات
52,350
9,935,000,000 ریال
236,548 $
14
11 / 1399
اراک
ترکيه
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
138,000
8,620,693,263 ریال
205,255 $
15
3 / 1399
اراک
ترکيه
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
1,702
8,107,620,667 ریال
193,039 $
16
6 / 1399
اراک
ترکيه
73043900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100
69,676
8,053,437,582 ریال
191,749 $
17
9 / 1399
اراک
ترکيه
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
21,800
7,973,530,950 ریال
189,846 $
18
5 / 1399
اراک
ترکيه
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
21,975
7,823,314,100 ریال
186,269 $
19
11 / 1399
اراک
ترکيه
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
75,000
7,726,991,500 ریال
183,976 $
20
9 / 1399
اراک
ترکيه
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
113,500
6,892,178,645 ریال
164,099 $
21
6 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
138,000
6,646,279,548 ریال
158,245 $
22
3 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
144,000
6,459,676,504 ریال
153,802 $
23
5 / 1399
اراک
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
72,770
5,927,647,536 ریال
141,134 $
24
8 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
118,600
5,677,718,401 ریال
135,184 $
25
9 / 1399
اراک
ترکيه
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
64,603
5,586,235,598 ریال
133,006 $
26
2 / 1399
اراک
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
46,985
4,993,225,819 ریال
118,886 $
27
11 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
109,000
4,817,779,615 ریال
114,709 $
28
3 / 1399
اراک
ترکيه
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
39,360
4,551,553,190 ریال
108,370 $
29
3 / 1399
اراک
ترکيه
70072900
شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده.
7,780
4,509,998,080 ریال
107,381 $
30
5 / 1399
اراک
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
92,000
4,288,699,395 ریال
102,112 $
31
11 / 1399
اراک
ترکيه
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
5,001
4,208,806,147 ریال
100,210 $
32
10 / 1399
اراک
ترکيه
28261900
فلوئورورهابه غير از الومينيوم
4,000
4,122,000,980 ریال
98,143 $
33
10 / 1399
اراک
ترکيه
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
5,000
4,110,893,500 ریال
97,878 $
34
10 / 1399
اراک
ترکيه
28332990
ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم
17,040
3,871,613,520 ریال
92,181 $
35
3 / 1399
اراک
ترکيه
29161500
اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها
38,000
3,871,278,880 ریال
92,173 $
36
6 / 1399
اراک
ترکيه
59113200
پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر.
4,500
3,810,108,000 ریال
90,717 $
37
8 / 1399
اراک
ترکيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
61,600
3,631,225,250 ریال
86,458 $
38
4 / 1399
اراک
ترکيه
72191100
محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت بيش از10.mm
18,491
3,583,474,529 ریال
85,321 $
39
4 / 1399
اراک
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
54,800
3,526,051,840 ریال
83,954 $
40
8 / 1399
اراک
ترکيه
84171000
كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات
9,975
3,477,250,000 ریال
82,792 $
41
5 / 1399
اراک
ترکيه
34029090
ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر
17,600
3,266,397,288 ریال
77,771 $
42
4 / 1399
اراک
ترکيه
73090000
مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت
100
3,191,622,647 ریال
75,991 $
43
9 / 1399
اراک
ترکيه
34029090
ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر
17,812
3,071,046,819 ریال
73,120 $
44
10 / 1399
اراک
ترکيه
84804100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي.
3,378
2,692,852,477 ریال
64,116 $
45
8 / 1399
اراک
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
99,780
2,658,013,477 ریال
63,286 $
46
6 / 1399
اراک
ترکيه
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
19,860
2,548,892,066 ریال
60,688 $
47
12 / 1399
اراک
ترکيه
72083610
محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر
22,047
2,540,700,769 ریال
60,493 $
48
7 / 1399
اراک
ترکيه
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
19,830
2,477,902,995 ریال
58,998 $
49
4 / 1399
اراک
ترکيه
72083610
محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر
24,624
2,432,122,670 ریال
57,908 $
50
10 / 1399
اراک
ترکيه
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
19,440
2,351,861,752 ریال
55,997 $
مجموع کل (ریال): 398,890,665,904
مجموع کل (دلار): 9,497,400