آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اردبيلآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اردبيل 22 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
2,083,493
510,878,893,446 ریال
12,163,783 $
2
7 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
2,249,536
118,263,369,841 ریال
2,815,795 $
3
6 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
917,122
62,513,633,488 ریال
1,488,420 $
4
3 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
503,663
59,270,195,600 ریال
1,411,195 $
5
9 / 1399
اردبیل
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
233,570
42,744,641,349 ریال
1,017,730 $
6
4 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
214,720
39,960,912,672 ریال
951,450 $
7
8 / 1399
اردبیل
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
215,835
39,499,035,260 ریال
940,453 $
8
9 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
83,560
29,364,127,920 ریال
699,146 $
9
8 / 1399
اردبیل
آلمان
84169000
اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند
5,316
24,114,112,860 ریال
574,146 $
10
6 / 1399
اردبیل
آلمان
48043190
ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع
307,892
14,626,362,490 ریال
348,247 $
11
11 / 1399
اردبیل
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
79,880
14,618,495,316 ریال
348,059 $
12
10 / 1399
اردبیل
آلمان
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
1,684
5,817,586,465 ریال
138,514 $
13
10 / 1399
اردبیل
آلمان
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
21,628
3,985,676,052 ریال
94,897 $
14
9 / 1399
اردبیل
آلمان
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
19,849
3,715,770,474 ریال
88,471 $
15
8 / 1399
اردبیل
آلمان
38244030
لينگونو سولفانات
15,000
2,291,241,000 ریال
54,553 $
16
8 / 1399
اردبیل
آلمان
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
22,000
2,216,842,020 ریال
52,782 $
17
5 / 1399
اردبیل
آلمان
68051010
تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف
1,309
889,459,200 ریال
21,178 $
18
10 / 1399
اردبیل
آلمان
38244030
لينگونو سولفانات
5,000
865,985,745 ریال
20,619 $
19
11 / 1399
اردبیل
آلمان
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
22
657,657,895 ریال
15,659 $
20
7 / 1399
اردبیل
آلمان
84399900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر
131
448,393,400 ریال
10,676 $
21
1 / 1399
اردبیل
آلمان
84793000
پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه
2,900
442,746,800 ریال
10,542 $
22
4 / 1399
اردبیل
آلمان
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
51
14,366,700 ریال
342 $
مجموع کل (ریال): 977,199,505,993
مجموع کل (دلار): 23,266,657