آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک اردبيلآمار کل واردات از کشور چين گمرک اردبيل 78 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
اردبیل
چين
84199040
اجزاء و قطعات داخل? برج­ها? تقط?ر، راکتورها? ش?م?ا?? و مخازن جداساز?
65,258
202,530,125,276 ریال
4,822,146 $
2
8 / 1399
اردبیل
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
325,000
28,243,410,000 ریال
672,462 $
3
11 / 1399
اردبیل
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
115,118
28,131,229,600 ریال
669,791 $
4
12 / 1399
اردبیل
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
33,967
24,885,959,788 ریال
592,523 $
5
4 / 1399
اردبیل
چين
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
24,500
22,598,600,000 ریال
538,062 $
6
6 / 1399
اردبیل
چين
84199040
اجزاء و قطعات داخل? برج­ها? تقط?ر، راکتورها? ش?م?ا?? و مخازن جداساز?
7,103
22,367,296,944 ریال
532,555 $
7
6 / 1399
اردبیل
چين
28030000
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).
254,000
17,021,803,414 ریال
405,281 $
8
8 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
173,586
16,740,138,075 ریال
398,575 $
9
10 / 1399
اردبیل
چين
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
42,760
14,163,142,937 ریال
337,218 $
10
3 / 1399
اردبیل
چين
48119040
کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض حداکثر 210 م?ل? متر
151,295
13,574,502,094 ریال
323,202 $
11
3 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
129,262
12,837,726,234 ریال
305,660 $
12
8 / 1399
اردبیل
چين
73043900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100
199,890
11,597,406,312 ریال
276,129 $
13
10 / 1399
اردبیل
چين
38151100
کاتاليزورهاي تقويت شده با نيکل يا ترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال
16,200
10,069,910,712 ریال
239,760 $
14
7 / 1399
اردبیل
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
35,924
9,448,961,000 ریال
224,975 $
15
10 / 1399
اردبیل
چين
73121010
مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک
95,508
8,187,029,886 ریال
194,929 $
16
12 / 1399
اردبیل
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
66,172
6,672,076,940 ریال
158,859 $
17
10 / 1399
اردبیل
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
65,538
6,492,765,630 ریال
154,590 $
18
9 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
65,065
6,447,293,775 ریال
153,507 $
19
7 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
67,064
6,350,434,800 ریال
151,201 $
20
4 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
67,808
6,267,013,200 ریال
149,215 $
21
12 / 1399
اردبیل
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
3,850
5,150,904,825 ریال
122,641 $
22
8 / 1399
اردبیل
چين
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
22,400
4,876,390,501 ریال
116,105 $
23
11 / 1399
اردبیل
چين
84798200
ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن
24,550
4,024,644,000 ریال
95,825 $
24
8 / 1399
اردبیل
چين
84804900
قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري)
15,200
3,855,824,000 ریال
91,805 $
25
9 / 1399
اردبیل
چين
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
34,271
3,763,646,893 ریال
89,611 $
26
3 / 1399
اردبیل
چين
95030019
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن بدون موتور برقی
43,220
3,700,005,782 ریال
88,095 $
27
10 / 1399
اردبیل
چين
95069190
ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL
48,530
3,639,462,705 ریال
86,654 $
28
10 / 1399
اردبیل
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
34,834
3,432,538,860 ریال
81,727 $
29
2 / 1399
اردبیل
چين
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
19,700
3,400,521,322 ریال
80,965 $
30
7 / 1399
اردبیل
چين
38121000
فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون
24,000
3,355,020,000 ریال
79,881 $
31
2 / 1399
اردبیل
چين
73049000
لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور.
42,674
3,316,813,219 ریال
78,972 $
32
7 / 1399
اردبیل
چين
84433290
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220
3,498
2,840,941,744 ریال
67,641 $
33
8 / 1399
اردبیل
چين
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
4,613
2,688,208,152 ریال
64,005 $
34
9 / 1399
اردبیل
چين
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
16,056
2,397,386,592 ریال
57,081 $
35
12 / 1399
اردبیل
چين
84393000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا
17,600
2,338,421,700 ریال
55,677 $
36
11 / 1399
اردبیل
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
7,000
2,270,312,000 ریال
54,055 $
37
8 / 1399
اردبیل
چين
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
18,242
2,244,324,101 ریال
53,436 $
38
8 / 1399
اردبیل
چين
38121000
فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون
18,000
1,989,573,600 ریال
47,371 $
39
8 / 1399
اردبیل
چين
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
16,806
1,646,461,620 ریال
39,201 $
40
12 / 1399
اردبیل
چين
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
9,038
1,610,994,693 ریال
38,357 $
41
4 / 1399
اردبیل
چين
84283390
سا?ر
12,000
1,559,220,000 ریال
37,124 $
42
8 / 1399
اردبیل
چين
73049000
لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور.
16,176
1,551,020,774 ریال
36,929 $
43
5 / 1399
اردبیل
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
665
1,454,228,300 ریال
34,624 $
44
11 / 1399
اردبیل
چين
39211990
ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل
17,000
1,426,347,000 ریال
33,961 $
45
7 / 1399
اردبیل
چين
39211990
ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل
18,000
1,421,860,000 ریال
33,854 $
46
8 / 1399
اردبیل
چين
73079900
لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده.
6,647
1,415,152,998 ریال
33,694 $
47
10 / 1399
اردبیل
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
2,882
1,369,875,302 ریال
32,616 $
48
8 / 1399
اردبیل
چين
34029090
ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر
16,000
1,363,936,320 ریال
32,475 $
49
9 / 1399
اردبیل
چين
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
5,000
1,278,355,540 ریال
30,437 $
50
8 / 1399
اردبیل
چين
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
5,000
1,255,473,950 ریال
29,892 $
مجموع کل (ریال): 551,264,693,110
مجموع کل (دلار): 13,125,351