آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک اروميهآمار کل واردات از کشور عراق گمرک اروميه 44 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
110,193
14,784,985,161 ریال
352,023 $
2
7 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
80,252
12,067,868,400 ریال
287,330 $
3
10 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
80,662
11,833,790,334 ریال
281,757 $
4
12 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
79,950
9,928,884,000 ریال
236,402 $
5
2 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
63,292
8,864,204,499 ریال
211,052 $
6
11 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
54,886
8,094,166,055 ریال
192,718 $
7
11 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
43,761
7,929,390,000 ریال
188,795 $
8
11 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
62,821
7,512,372,000 ریال
178,866 $
9
5 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
56,482
7,110,874,757 ریال
169,307 $
10
8 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
43,076
6,857,010,300 ریال
163,262 $
11
6 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
56,234
6,636,566,820 ریال
158,013 $
12
1 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
40,100
6,034,420,151 ریال
143,677 $
13
12 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
25,572
5,985,784,333 ریال
142,519 $
14
7 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
43,419
5,916,994,500 ریال
140,881 $
15
4 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
36,900
5,508,788,460 ریال
131,162 $
16
10 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
38,420
4,406,430,000 ریال
104,915 $
17
9 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
32,825
4,294,046,400 ریال
102,239 $
18
6 / 1399
ارومیه
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
34,537
3,780,381,500 ریال
90,009 $
19
6 / 1399
ارومیه
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
29,258
3,674,370,000 ریال
87,485 $
20
7 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
16,692
3,525,900,000 ریال
83,950 $
21
9 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
28,356
3,307,080,000 ریال
78,740 $
22
12 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
24,550
2,920,260,000 ریال
69,530 $
23
3 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
21,209
2,692,491,465 ریال
64,107 $
24
8 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
17,127
2,570,400,000 ریال
61,200 $
25
2 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
18,308
2,400,250,912 ریال
57,149 $
26
6 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
19,260
2,367,918,000 ریال
56,379 $
27
11 / 1399
ارومیه
عراق
40118090
سا?ر
13,330
2,066,005,200 ریال
49,191 $
28
7 / 1399
ارومیه
عراق
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
14,776
1,843,968,000 ریال
43,904 $
29
9 / 1399
ارومیه
عراق
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
12,140
1,811,036,640 ریال
43,120 $
30
8 / 1399
ارومیه
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
13,765
1,733,760,000 ریال
41,280 $
31
8 / 1399
ارومیه
عراق
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
13,760
1,723,848,000 ریال
41,044 $
32
9 / 1399
ارومیه
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
7,084
1,456,140,000 ریال
34,670 $
33
8 / 1399
ارومیه
عراق
40118090
سا?ر
8,400
1,286,145,000 ریال
30,622 $
34
9 / 1399
ارومیه
عراق
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
8,585
1,117,746,000 ریال
26,613 $
35
10 / 1399
ارومیه
عراق
40118090
سا?ر
13,492
1,016,689,800 ریال
24,207 $
36
5 / 1399
ارومیه
عراق
40118090
سا?ر
8,380
998,760,000 ریال
23,780 $
37
12 / 1399
ارومیه
عراق
40118090
سا?ر
10,886
978,096,000 ریال
23,288 $
38
11 / 1399
ارومیه
عراق
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
7,851
875,028,000 ریال
20,834 $
39
6 / 1399
ارومیه
عراق
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
4,460
454,589,019 ریال
10,824 $
40
3 / 1399
ارومیه
عراق
39079100
ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور
2,900
420,365,295 ریال
10,009 $
41
6 / 1399
ارومیه
عراق
54079400
پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده.
823
242,214,000 ریال
5,767 $
42
1 / 1399
ارومیه
عراق
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
138
242,117,190 ریال
5,765 $
43
1 / 1399
ارومیه
عراق
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
430
188,170,528 ریال
4,480 $
44
1 / 1399
ارومیه
عراق
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
45
93,037,756 ریال
2,215 $
مجموع کل (ریال): 179,553,344,475
مجموع کل (دلار): 4,275,080