آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک اينچه برونآمار کل واردات از کشور چين گمرک اينچه برون 67 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
اینچه برون
چين
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
130,650
81,259,757,438 ریال
1,934,756 $
2
11 / 1399
اینچه برون
چين
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
31,800
61,040,438,443 ریال
1,453,344 $
3
11 / 1399
اینچه برون
چين
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
72,000
25,770,580,000 ریال
613,585 $
4
11 / 1399
اینچه برون
چين
29094900
ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
44,000
18,001,640,400 ریال
428,610 $
5
10 / 1399
اینچه برون
چين
84195090
سا?ر
27,050
17,924,517,000 ریال
426,774 $
6
9 / 1399
اینچه برون
چين
29094900
ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
44,000
17,374,012,400 ریال
413,667 $
7
12 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
76,153
10,911,440,572 ریال
259,796 $
8
11 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
64,214
9,344,843,181 ریال
222,496 $
9
10 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
47,000
7,094,443,200 ریال
168,915 $
10
12 / 1399
اینچه برون
چين
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
19,000
6,617,016,000 ریال
157,548 $
11
4 / 1399
اینچه برون
چين
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
20,622
6,604,812,480 ریال
157,257 $
12
10 / 1399
اینچه برون
چين
84369100
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري
5,860
6,505,730,946 ریال
154,898 $
13
1 / 1399
اینچه برون
چين
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
42,000
5,945,315,110 ریال
141,555 $
14
4 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
36,930
5,181,655,934 ریال
123,373 $
15
4 / 1399
اینچه برون
چين
29163990
ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور
23,200
4,987,489,200 ریال
118,750 $
16
1 / 1399
اینچه برون
چين
29163990
ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور
23,200
4,985,185,800 ریال
118,695 $
17
6 / 1399
اینچه برون
چين
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
15,189
4,939,663,648 ریال
117,611 $
18
6 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
33,665
4,667,055,758 ریال
111,120 $
19
11 / 1399
اینچه برون
چين
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
22,950
4,502,895,500 ریال
107,212 $
20
5 / 1399
اینچه برون
چين
38123990
ساير
44,000
4,252,332,980 ریال
101,246 $
21
5 / 1399
اینچه برون
چين
28331100
سولفات دي سديم
594,000
4,055,051,460 ریال
96,549 $
22
11 / 1399
اینچه برون
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
14,523
3,818,385,684 ریال
90,914 $
23
11 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
23,500
3,610,870,800 ریال
85,973 $
24
12 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
23,500
3,540,778,800 ریال
84,304 $
25
7 / 1399
اینچه برون
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
25,462
3,491,649,130 ریال
83,135 $
26
7 / 1399
اینچه برون
چين
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
45,900
3,395,398,230 ریال
80,843 $
27
2 / 1399
اینچه برون
چين
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
24,000
3,292,432,500 ریال
78,391 $
28
9 / 1399
اینچه برون
چين
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
25,190
3,095,033,350 ریال
73,691 $
29
10 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
19,272
2,872,519,895 ریال
68,393 $
30
5 / 1399
اینچه برون
چين
85399090
ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور
11,484
2,844,149,256 ریال
67,718 $
31
7 / 1399
اینچه برون
چين
38123990
ساير
23,000
2,295,526,250 ریال
54,655 $
32
2 / 1399
اینچه برون
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
18,837
2,257,215,911 ریال
53,743 $
33
8 / 1399
اینچه برون
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
25,298
2,217,063,920 ریال
52,787 $
34
3 / 1399
اینچه برون
چين
29096090
ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور
48,000
2,214,635,200 ریال
52,729 $
35
1 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
41,500
2,076,562,845 ریال
49,442 $
36
6 / 1399
اینچه برون
چين
39232190
سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن
36,800
2,035,579,050 ریال
48,466 $
37
2 / 1399
اینچه برون
چين
38123990
ساير
22,000
2,017,446,000 ریال
48,034 $
38
9 / 1399
اینچه برون
چين
39204940
با عرض بيشتر از 2/2 متر
23,120
1,952,426,200 ریال
46,486 $
39
3 / 1399
اینچه برون
چين
38123990
ساير
21,000
1,936,750,350 ریال
46,113 $
40
12 / 1399
اینچه برون
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
23,560
1,925,649,684 ریال
45,849 $
41
4 / 1399
اینچه برون
چين
39232190
سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن
36,577
1,921,919,973 ریال
45,760 $
42
8 / 1399
اینچه برون
چين
34021990
سایر مواد آلی تانسیواکتیو، حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی
16,000
1,788,248,750 ریال
42,577 $
43
4 / 1399
اینچه برون
چين
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
22,950
1,634,790,780 ریال
38,924 $
44
3 / 1399
اینچه برون
چين
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
22,950
1,615,794,390 ریال
38,471 $
45
8 / 1399
اینچه برون
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
11,582
1,550,682,622 ریال
36,921 $
46
7 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
23,500
1,221,590,250 ریال
29,085 $
47
4 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
23,500
1,186,374,580 ریال
28,247 $
48
2 / 1399
اینچه برون
چين
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
28,000
1,128,955,368 ریال
26,880 $
49
2 / 1399
اینچه برون
چين
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
23,000
1,110,996,600 ریال
26,452 $
50
10 / 1399
اینچه برون
چين
39232190
سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن
18,400
1,043,555,700 ریال
24,847 $
مجموع کل (ریال): 377,058,859,518
مجموع کل (دلار): 8,977,587