آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک بازرگانآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک بازرگان 131 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
69,089
26,194,314,336 ریال
623,674 $
2
6 / 1399
بازرگان
ایتالیا
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
5,210
18,054,673,661 ریال
429,873 $
3
12 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
50,950
15,363,876,620 ریال
365,807 $
4
9 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
71,621
15,261,755,668 ریال
363,375 $
5
9 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
36,728
11,931,580,284 ریال
284,085 $
6
6 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
15,557
9,026,607,293 ریال
214,919 $
7
4 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
46,647
8,738,552,763 ریال
208,061 $
8
2 / 1399
بازرگان
ایتالیا
73219010
سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن
12,078
8,439,260,940 ریال
200,935 $
9
2 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
33,690
6,709,726,800 ریال
159,755 $
10
7 / 1399
بازرگان
ایتالیا
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
2,194
6,518,779,818 ریال
155,209 $
11
10 / 1399
بازرگان
ایتالیا
95069190
ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL
14,625
5,497,841,885 ریال
130,901 $
12
3 / 1399
بازرگان
ایتالیا
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
2,127
5,483,738,740 ریال
130,565 $
13
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
34,949
5,340,381,606 ریال
127,152 $
14
3 / 1399
بازرگان
ایتالیا
52084900
پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم
3,048
5,335,778,770 ریال
127,042 $
15
9 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
17,910
4,949,078,920 ریال
117,835 $
16
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
73219010
سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن
6,580
4,862,060,700 ریال
115,763 $
17
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
5,085
4,782,481,536 ریال
113,869 $
18
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
3,899
4,560,545,704 ریال
108,584 $
19
12 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
16,050
4,453,479,039 ریال
106,035 $
20
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
752
4,324,645,984 ریال
102,968 $
21
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
12,642
3,620,408,400 ریال
86,200 $
22
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
1,427
3,589,241,124 ریال
85,458 $
23
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
12,828
3,064,284,115 ریال
72,959 $
24
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87079030
بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي
12,000
2,864,499,900 ریال
68,202 $
25
10 / 1399
بازرگان
ایتالیا
52084900
پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم
1,823
2,793,163,617 ریال
66,504 $
26
2 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84254900
ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند
14,052
2,767,869,804 ریال
65,902 $
27
4 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
8,235
2,538,806,527 ریال
60,448 $
28
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
7,752
2,191,799,274 ریال
52,186 $
29
10 / 1399
بازرگان
ایتالیا
85044050
کنترل دور موتورInverter
1,229
2,119,280,500 ریال
50,459 $
30
12 / 1399
بازرگان
ایتالیا
52084900
پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم
1,351
2,026,265,376 ریال
48,244 $
31
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
6,400
1,892,121,600 ریال
45,051 $
32
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
85044050
کنترل دور موتورInverter
1,900
1,883,160,300 ریال
44,837 $
33
12 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
10,200
1,873,370,982 ریال
44,604 $
34
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
6,155
1,828,890,649 ریال
43,545 $
35
6 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84198100
دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا
3,906
1,670,437,786 ریال
39,772 $
36
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87085039
اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور
12,195
1,620,255,675 ریال
38,578 $
37
1 / 1399
بازرگان
ایتالیا
85012000
موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات
5,360
1,562,462,370 ریال
37,201 $
38
8 / 1399
بازرگان
ایتالیا
90261090
ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور
6,760
1,467,420,000 ریال
34,939 $
39
1 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
3,552
1,258,182,576 ریال
29,957 $
40
4 / 1399
بازرگان
ایتالیا
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
3,933
1,191,016,295 ریال
28,358 $
41
10 / 1399
بازرگان
ایتالیا
90321090
سایر ترموستات ها
885
1,135,935,099 ریال
27,046 $
42
9 / 1399
بازرگان
ایتالیا
85365040
کليد فشاري (push buttom switch)
523
1,109,276,791 ریال
26,411 $
43
6 / 1399
بازرگان
ایتالیا
73202000
فنر مارپيچ
8,680
1,069,447,412 ریال
25,463 $
44
6 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
1,598
1,052,614,679 ریال
25,062 $
45
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84198100
دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا
563
974,712,019 ریال
23,207 $
46
3 / 1399
بازرگان
ایتالیا
87085039
اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور
6,395
844,052,280 ریال
20,096 $
47
5 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84138200
بالابرهاي آبگونها
2,242
798,028,200 ریال
19,001 $
48
11 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
2,680
792,615,900 ریال
18,872 $
49
10 / 1399
بازرگان
ایتالیا
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
2,000
766,005,000 ریال
18,238 $
50
7 / 1399
بازرگان
ایتالیا
75040000
پودر و فلس نيکل.
640
763,278,120 ریال
18,173 $
مجموع کل (ریال): 228,958,063,437
مجموع کل (دلار): 5,451,380