آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک بازرگانآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک بازرگان 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,015,780
33,968,050,900 ریال
808,763 $
2
12 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,701,944
29,965,104,850 ریال
713,455 $
3
5 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,811,210
29,693,658,974 ریال
706,992 $
4
11 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,548,920
25,842,093,714 ریال
615,288 $
5
4 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,586,155
24,405,495,260 ریال
581,083 $
6
8 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,494,570
24,370,129,094 ریال
580,241 $
7
6 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,465,880
22,294,359,695 ریال
530,818 $
8
7 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,078,546
17,091,265,067 ریال
406,935 $
9
3 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
626,220
9,585,826,232 ریال
228,234 $
10
9 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
460,350
4,878,198,409 ریال
116,148 $
11
2 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
37,391
4,178,769,000 ریال
99,494 $
12
7 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
56,700
4,162,347,000 ریال
99,104 $
13
2 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
56,700
3,871,986,300 ریال
92,190 $
14
10 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
37,800
2,925,606,600 ریال
69,657 $
15
9 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
37,800
2,850,819,300 ریال
67,877 $
16
9 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
165,140
2,701,377,260 ریال
64,319 $
17
10 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
232,150
2,659,986,135 ریال
63,333 $
18
5 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
155,680
1,970,013,150 ریال
46,905 $
19
2 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
126,575
1,687,789,740 ریال
40,185 $
20
6 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
18,900
1,417,641,750 ریال
33,753 $
21
4 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
18,900
1,338,034,950 ریال
31,858 $
22
1 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
18,900
1,319,494,050 ریال
31,417 $
23
6 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
105,800
1,313,289,180 ریال
31,269 $
24
1 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
2,290
1,150,915,850 ریال
27,403 $
25
7 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
84,400
1,013,157,314 ریال
24,123 $
26
11 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
69,320
867,984,810 ریال
20,666 $
27
12 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
8,000
856,816,800 ریال
20,400 $
28
12 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
70,600
827,138,466 ریال
19,694 $
29
12 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
6,000
642,612,600 ریال
15,300 $
30
5 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
33,300
311,574,060 ریال
7,418 $
31
4 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
25,500
272,927,844 ریال
6,498 $
32
4 / 1399
بازرگان
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
22,850
194,580,540 ریال
4,633 $
مجموع کل (ریال): 260,629,044,894
مجموع کل (دلار): 6,205,453