آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک بازرگانآمار کل واردات از کشور چين گمرک بازرگان 767 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
بازرگان
چين
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
184,865
31,658,407,165 ریال
753,772 $
2
12 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
149,629
24,529,353,375 ریال
584,032 $
3
8 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
102,412
23,064,666,038 ریال
549,159 $
4
9 / 1399
بازرگان
چين
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
109,585
23,052,764,008 ریال
548,875 $
5
9 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
82,519
22,352,475,856 ریال
532,202 $
6
9 / 1399
بازرگان
چين
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
116,116
18,884,350,700 ریال
449,627 $
7
12 / 1399
بازرگان
چين
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
132,997
18,024,712,482 ریال
429,160 $
8
9 / 1399
بازرگان
چين
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
87,131
17,923,889,295 ریال
426,759 $
9
12 / 1399
بازرگان
چين
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
89,312
17,307,568,724 ریال
412,085 $
10
11 / 1399
بازرگان
چين
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
108,401
17,117,029,220 ریال
407,548 $
11
12 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
82,256
16,969,399,645 ریال
404,033 $
12
9 / 1399
بازرگان
چين
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
45,601
16,949,969,316 ریال
403,571 $
13
11 / 1399
بازرگان
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
59,000
16,684,436,440 ریال
397,248 $
14
11 / 1399
بازرگان
چين
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
12,491
16,175,571,447 ریال
385,133 $
15
10 / 1399
بازرگان
چين
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
37,650
16,134,873,985 ریال
384,164 $
16
12 / 1399
بازرگان
چين
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
67,685
15,058,186,000 ریال
358,528 $
17
9 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
108,893
14,814,440,208 ریال
352,725 $
18
2 / 1399
بازرگان
چين
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
35,755
13,790,985,342 ریال
328,357 $
19
12 / 1399
بازرگان
چين
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
72,138
13,576,682,794 ریال
323,254 $
20
11 / 1399
بازرگان
چين
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
78,214
13,536,773,895 ریال
322,304 $
21
2 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
66,274
13,408,848,698 ریال
319,258 $
22
8 / 1399
بازرگان
چين
87083029
ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
104,505
13,268,428,748 ریال
315,915 $
23
8 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
91,671
13,109,889,400 ریال
312,140 $
24
4 / 1399
بازرگان
چين
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
359,982
11,689,942,537 ریال
278,332 $
25
8 / 1399
بازرگان
چين
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
55,797
11,529,203,912 ریال
274,505 $
26
11 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
55,680
11,498,856,541 ریال
273,782 $
27
10 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
68,013
10,880,822,151 ریال
259,067 $
28
11 / 1399
بازرگان
چين
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
24,930
10,315,834,861 ریال
245,615 $
29
11 / 1399
بازرگان
چين
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
42,790
10,216,058,595 ریال
243,239 $
30
9 / 1399
بازرگان
چين
85129010
تيغه کامل برف پاک کن
66,490
10,162,459,423 ریال
241,963 $
31
11 / 1399
بازرگان
چين
85129010
تيغه کامل برف پاک کن
47,553
9,637,262,106 ریال
229,459 $
32
8 / 1399
بازرگان
چين
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
65,568
9,602,824,605 ریال
228,639 $
33
1 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
72,687
9,569,883,917 ریال
227,854 $
34
11 / 1399
بازرگان
چين
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
21,165
9,553,507,320 ریال
227,464 $
35
4 / 1399
بازرگان
چين
87089329
اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321
35,064
9,525,355,630 ریال
226,794 $
36
12 / 1399
بازرگان
چين
84133030
ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي، حتي داراي فيلتر
44,811
9,157,651,512 ریال
218,039 $
37
4 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
66,150
9,116,950,386 ریال
217,070 $
38
12 / 1399
بازرگان
چين
85111000
شمع هاي جرقه زن
16,023
8,999,688,240 ریال
214,278 $
39
9 / 1399
بازرگان
چين
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
5,269
8,998,113,600 ریال
214,241 $
40
5 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
54,184
8,827,157,467 ریال
210,170 $
41
5 / 1399
بازرگان
چين
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
252,660
8,585,373,601 ریال
204,414 $
42
7 / 1399
بازرگان
چين
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
41,860
8,460,477,874 ریال
201,440 $
43
3 / 1399
بازرگان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
55,334
8,387,238,436 ریال
199,696 $
44
11 / 1399
بازرگان
چين
60012100
پارچه های پرز حلقوی کشباف یا قلاب باف از پنبه
37,740
8,207,177,880 ریال
195,409 $
45
4 / 1399
بازرگان
چين
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
28,722
7,873,439,712 ریال
187,463 $
46
8 / 1399
بازرگان
چين
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
24,180
7,733,291,580 ریال
184,126 $
47
12 / 1399
بازرگان
چين
84735000
قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند
18,000
7,655,400,000 ریال
182,271 $
48
9 / 1399
بازرگان
چين
84821000
بلبرينگ.
31,990
7,606,245,533 ریال
181,101 $
49
12 / 1399
بازرگان
چين
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
36,895
7,545,460,431 ریال
179,654 $
50
2 / 1399
بازرگان
چين
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
45,459
7,325,300,748 ریال
174,412 $
مجموع کل (ریال): 656,054,681,379
مجموع کل (دلار): 15,620,346