آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک باشماقآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک باشماق 15 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
745,500
54,295,052,210 ریال
1,292,739 $
2
2 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
700,000
53,447,753,950 ریال
1,272,566 $
3
11 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
716,000
49,498,410,000 ریال
1,178,534 $
4
4 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
465,000
30,513,876,900 ریال
726,521 $
5
6 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
400,000
26,073,192,000 ریال
620,790 $
6
8 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
400,000
25,797,699,000 ریال
614,231 $
7
7 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
19,463,325,000 ریال
463,412 $
8
3 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
19,347,048,000 ریال
460,644 $
9
5 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
19,263,572,000 ریال
458,656 $
10
9 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
100,000
7,843,234,620 ریال
186,744 $
11
11 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
197,334
7,156,647,612 ریال
170,396 $
12
12 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
200,000
6,900,745,904 ریال
164,303 $
13
10 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
100,000
6,646,809,000 ریال
158,257 $
14
11 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
150,000
1,512,017,148 ریال
36,000 $
15
10 / 1399
باشماق
امارات متحده عربي
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,008,011,432 ریال
24,000 $
مجموع کل (ریال): 328,767,394,776
مجموع کل (دلار): 7,827,793