آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک باشماقآمار کل واردات از کشور عراق گمرک باشماق 52 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,608,000
113,978,385,100 ریال
2,713,771 $
2
9 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,377,300
96,122,934,920 ریال
2,288,641 $
3
11 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
996,000
71,025,895,608 ریال
1,691,093 $
4
6 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
900,000
67,418,255,500 ریال
1,605,197 $
5
5 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
800,000
58,522,941,360 ریال
1,393,403 $
6
4 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
620,000
43,245,343,350 ریال
1,029,651 $
7
6 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
1,225,196
42,816,691,406 ریال
1,019,445 $
8
12 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
602,000
40,929,199,170 ریال
974,505 $
9
7 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
500,000
34,901,693,000 ریال
830,993 $
10
11 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
920,000
33,243,673,706 ریال
791,516 $
11
10 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
750,852
27,715,019,160 ریال
659,881 $
12
4 / 1399
باشماق
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
325,000
24,427,821,360 ریال
581,615 $
13
11 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
2,700,000
23,273,380,000 ریال
554,128 $
14
9 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
630,000
22,126,895,353 ریال
526,831 $
15
8 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
630,000
21,963,317,403 ریال
522,936 $
16
7 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
550,000
19,621,233,900 ریال
467,172 $
17
3 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
267,000
19,268,680,160 ریال
458,778 $
18
12 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
486,000
17,269,485,746 ریال
411,178 $
19
5 / 1399
باشماق
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
218,500
16,502,355,974 ریال
392,913 $
20
8 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
200,000
14,571,935,000 ریال
346,951 $
21
4 / 1399
باشماق
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,576,882
14,499,598,719 ریال
345,229 $
22
11 / 1399
باشماق
عراق
47079000
ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت، همچنين آخال و ضايعات جور نشده
1,562,500
14,324,219,580 ریال
341,053 $
23
3 / 1399
باشماق
عراق
39151000
آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن
1,197,300
10,886,968,354 ریال
259,214 $
24
5 / 1399
باشماق
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
271,200
9,234,409,672 ریال
219,867 $
25
3 / 1399
باشماق
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
110,000
8,275,696,000 ریال
197,040 $
26
11 / 1399
باشماق
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,000,000
7,649,950,000 ریال
182,142 $
27
9 / 1399
باشماق
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,000,000
7,532,756,000 ریال
179,351 $
28
1 / 1399
باشماق
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
100,000
7,303,040,000 ریال
173,882 $
29
11 / 1399
باشماق
عراق
39151000
آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن
500,000
5,398,629,600 ریال
128,539 $
30
10 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
600,000
5,209,116,201 ریال
124,027 $
31
8 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
500,000
4,200,007,170 ریال
100,000 $
32
3 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
500,000
4,003,479,000 ریال
95,321 $
33
12 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
350,000
2,926,003,500 ریال
69,667 $
34
9 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
300,000
2,686,554,000 ریال
63,966 $
35
11 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
200,000
2,278,429,760 ریال
54,248 $
36
7 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
200,000
2,148,023,980 ریال
51,143 $
37
4 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
200,000
2,017,618,200 ریال
48,039 $
38
5 / 1399
باشماق
عراق
82122000
تيغه هاي خود ترا ش ا يمني (ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده به شکل نوا ر).
2,935
1,613,790,360 ریال
38,424 $
39
7 / 1399
باشماق
عراق
82122000
تيغه هاي خود ترا ش ا يمني (ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده به شکل نوا ر).
2,935
1,606,878,000 ریال
38,259 $
40
2 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
200,000
1,477,586,336 ریال
35,181 $
41
8 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,336,310,880 ریال
31,817 $
42
6 / 1399
باشماق
عراق
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
16,500
1,293,732,198 ریال
30,803 $
43
7 / 1399
باشماق
عراق
39159000
آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر
150,000
1,180,446,000 ریال
28,106 $
44
12 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,139,214,880 ریال
27,124 $
45
9 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,139,214,880 ریال
27,124 $
46
6 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,008,809,100 ریال
24,019 $
47
5 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,008,809,100 ریال
24,019 $
48
3 / 1399
باشماق
عراق
26204000
خاکستر و رسوبات حاوي عمدتاً "آلومينيم
100,000
1,008,668,536 ریال
24,016 $
49
5 / 1399
باشماق
عراق
83024190
يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان
6,700
545,051,112 ریال
12,977 $
50
5 / 1399
باشماق
عراق
76069290
سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر
6,580
527,425,792 ریال
12,558 $
مجموع کل (ریال): 934,405,574,086
مجموع کل (دلار): 22,247,753