آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک بجنوردآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک بجنورد 56 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
91,136
69,008,262,182 ریال
1,643,054 $
2
9 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
479,712
47,488,199,080 ریال
1,130,671 $
3
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
210,224
35,924,189,772 ریال
855,338 $
4
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
49,044
31,835,122,473 ریال
757,979 $
5
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029200
فرووا ناديوم.
10,000
27,795,606,000 ریال
661,800 $
6
8 / 1399
بجنورد
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
34,574
23,795,398,592 ریال
566,557 $
7
5 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029200
فرووا ناديوم.
15,000
23,500,319,400 ریال
559,531 $
8
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
34,740
20,100,115,630 ریال
478,574 $
9
6 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
131,391
19,060,983,275 ریال
453,833 $
10
10 / 1399
بجنورد
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
23,608
16,979,195,792 ریال
404,267 $
11
12 / 1399
بجنورد
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
532,483
16,076,718,000 ریال
382,779 $
12
1 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
96,072
15,441,593,923 ریال
367,657 $
13
8 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
125,000
14,472,270,750 ریال
344,578 $
14
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
100,164
11,447,392,986 ریال
272,557 $
15
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
81122900
مصنوعات ا زکروم كه در جاي ديگر گفته نشده است
24,000
8,577,072,000 ریال
204,216 $
16
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
90289020
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات
9,959
8,287,242,750 ریال
197,315 $
17
8 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
76,372
7,554,870,984 ریال
179,878 $
18
8 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029300
فرونيوبيوم.
6,000
7,337,100,000 ریال
174,693 $
19
9 / 1399
بجنورد
ترکيه
81122900
مصنوعات ا زکروم كه در جاي ديگر گفته نشده است
20,000
7,163,972,200 ریال
170,571 $
20
10 / 1399
بجنورد
ترکيه
90289020
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات
8,880
6,920,752,800 ریال
164,780 $
21
3 / 1399
بجنورد
ترکيه
90289020
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات
8,494
5,964,027,200 ریال
142,001 $
22
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
162,850
4,836,720,000 ریال
115,160 $
23
6 / 1399
بجنورد
ترکيه
90289020
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات
5,920
4,575,457,500 ریال
108,939 $
24
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
38,066
3,886,843,128 ریال
92,544 $
25
6 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024910
سا?ر آل?اژها? آهن دارا? 0/05 درصد وزن? ?ا کمتر کربن
24,000
3,720,372,000 ریال
88,580 $
26
5 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
72,000
3,367,571,760 ریال
80,180 $
27
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029200
فرووا ناديوم.
1,000
3,037,803,750 ریال
72,329 $
28
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
25,000
2,749,225,250 ریال
65,458 $
29
3 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
25,000
2,680,490,250 ریال
63,821 $
30
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029300
فرونيوبيوم.
2,000
2,522,252,200 ریال
60,054 $
31
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
72028000
فرو تنگستن و فروسيليكو تنگستن
2,000
2,457,945,000 ریال
58,522 $
32
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
72028000
فرو تنگستن و فروسيليكو تنگستن
2,100
2,308,536,174 ریال
54,965 $
33
1 / 1399
بجنورد
ترکيه
81110000
منگنز و مصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات).
24,000
2,206,634,400 ریال
52,539 $
34
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
48,000
2,199,079,440 ریال
52,359 $
35
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
48,000
2,155,915,440 ریال
51,331 $
36
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
81110090
مصنوعات از منگنز
20,000
2,026,896,480 ریال
48,259 $
37
9 / 1399
بجنورد
ترکيه
74122000
لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس.
2,147
1,908,371,596 ریال
45,437 $
38
5 / 1399
بجنورد
ترکيه
90289020
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور مايعات
4,271
1,820,844,000 ریال
43,353 $
39
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
10,800
1,702,413,380 ریال
40,534 $
40
11 / 1399
بجنورد
ترکيه
72029200
فرووا ناديوم.
1,000
1,680,140,500 ریال
40,003 $
41
7 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
49,958
1,466,892,943 ریال
34,926 $
42
12 / 1399
بجنورد
ترکيه
72024920
فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن
13,500
1,329,742,980 ریال
31,661 $
43
4 / 1399
بجنورد
ترکيه
72023000
فروسيليکومنگنز.
24,000
1,192,762,584 ریال
28,399 $
44
6 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
24,000
1,116,128,160 ریال
26,574 $
45
10 / 1399
بجنورد
ترکيه
38160090
ککک ساير
24,000
1,096,919,160 ریال
26,117 $
46
3 / 1399
بجنورد
ترکيه
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
62
956,141,226 ریال
22,765 $
47
9 / 1399
بجنورد
ترکيه
84822000
رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي.
380
892,357,928 ریال
21,247 $
48
3 / 1399
بجنورد
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
4,187
876,637,338 ریال
20,872 $
49
8 / 1399
بجنورد
ترکيه
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
24
787,651,381 ریال
18,754 $
50
12 / 1399
بجنورد
ترکيه
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
47
785,737,079 ریال
18,708 $
مجموع کل (ریال): 487,074,888,816
مجموع کل (دلار): 11,597,019