آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک بجنوردآمار کل واردات از کشور چين گمرک بجنورد 49 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
بجنورد
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
150,500
127,453,476,150 ریال
3,034,607 $
2
6 / 1399
بجنورد
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
52,500
80,656,875,000 ریال
1,920,402 $
3
11 / 1399
بجنورد
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
37,100
69,331,332,000 ریال
1,650,746 $
4
3 / 1399
بجنورد
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
41,280
63,764,924,300 ریال
1,518,212 $
5
7 / 1399
بجنورد
چين
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
1,393,000
61,655,100,640 ریال
1,467,979 $
6
4 / 1399
بجنورد
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
275,821
40,498,516,794 ریال
964,250 $
7
3 / 1399
بجنورد
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
223,695
31,495,889,733 ریال
749,902 $
8
1 / 1399
بجنورد
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
205,616
27,961,467,996 ریال
665,749 $
9
12 / 1399
بجنورد
چين
72105000
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم.
645,000
26,861,522,700 ریال
639,560 $
10
10 / 1399
بجنورد
چين
28263000
هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک)
500,000
25,507,966,500 ریال
607,333 $
11
9 / 1399
بجنورد
چين
28261200
فلوئورورها از آلومينيوم
306,000
21,730,779,720 ریال
517,400 $
12
9 / 1399
بجنورد
چين
72105000
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم.
480,000
19,958,675,240 ریال
475,207 $
13
11 / 1399
بجنورد
چين
60012200
پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف.
92,013
19,602,488,429 ریال
466,726 $
14
10 / 1399
بجنورد
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
101,216
15,573,750,158 ریال
370,804 $
15
7 / 1399
بجنورد
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
22,600
13,156,158,000 ریال
313,242 $
16
12 / 1399
بجنورد
چين
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
235,000
10,477,276,800 ریال
249,459 $
17
5 / 1399
بجنورد
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
55,862
9,684,276,131 ریال
230,578 $
18
9 / 1399
بجنورد
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
60,961
9,603,462,297 ریال
228,654 $
19
6 / 1399
بجنورد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
40,830
5,381,189,850 ریال
128,124 $
20
8 / 1399
بجنورد
چين
85131000
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند
38,747
5,110,253,625 ریال
121,673 $
21
6 / 1399
بجنورد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
22,423
4,918,129,650 ریال
117,098 $
22
9 / 1399
بجنورد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
31,956
4,375,159,872 ریال
104,170 $
23
11 / 1399
بجنورد
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
40,348
4,346,859,502 ریال
103,497 $
24
5 / 1399
بجنورد
چين
95030019
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن بدون موتور برقی
19,741
4,217,498,915 ریال
100,417 $
25
7 / 1399
بجنورد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
15,729
3,203,274,410 ریال
76,268 $
26
8 / 1399
بجنورد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
14,045
3,174,925,600 ریال
75,593 $
27
5 / 1399
بجنورد
چين
83011000
قفل آويز ازفلزمعمولي.
16,005
3,145,064,755 ریال
74,882 $
28
4 / 1399
بجنورد
چين
52094200
پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم"، از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه، بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر.
16,720
2,924,560,848 ریال
69,632 $
29
10 / 1399
بجنورد
چين
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
880
2,190,550,974 ریال
52,156 $
30
8 / 1399
بجنورد
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
12,277
1,703,159,808 ریال
40,551 $
31
7 / 1399
بجنورد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
6,324
1,386,138,600 ریال
33,003 $
32
6 / 1399
بجنورد
چين
85131000
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند
31,349
1,250,501,610 ریال
29,774 $
33
10 / 1399
بجنورد
چين
85131000
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند
12,041
1,191,898,500 ریال
28,379 $
34
12 / 1399
بجنورد
چين
85131000
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند
13,920
1,170,683,100 ریال
27,873 $
35
4 / 1399
بجنورد
چين
78060090
ساير مصنوعات ا زسرب غير مذكور در جاي ديگر
2,902
1,126,573,465 ریال
26,823 $
36
4 / 1399
بجنورد
چين
39191020
شبرنگ به صورت رول با پهناي حداكثر 20 سانتيمتر
4,380
1,106,520,296 ریال
26,346 $
37
9 / 1399
بجنورد
چين
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
20,000
905,328,931 ریال
21,555 $
38
4 / 1399
بجنورد
چين
85131000
چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند
11,972
697,779,180 ریال
16,614 $
39
4 / 1399
بجنورد
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
2,962
409,000,333 ریال
9,738 $
40
4 / 1399
بجنورد
چين
84248990
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر
524
260,764,560 ریال
6,209 $
41
9 / 1399
بجنورد
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
645
188,333,600 ریال
4,484 $
42
4 / 1399
بجنورد
چين
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
75
52,152,912 ریال
1,242 $
43
4 / 1399
بجنورد
چين
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
120
43,460,760 ریال
1,035 $
44
4 / 1399
بجنورد
چين
39263000
يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي
960
31,777,760 ریال
757 $
45
4 / 1399
بجنورد
چين
85291090
ساير آنتنهاي هوايي ورفلکتورآ نتن هوايي و قطعات مربوطه بجزموا ردمذکور
38
18,505,872 ریال
441 $
46
4 / 1399
بجنورد
چين
40169960
L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله
923
18,304,924 ریال
436 $
47
4 / 1399
بجنورد
چين
34029020
پاك كننده هاي صنعتي
50
5,140,520 ریال
122 $
48
4 / 1399
بجنورد
چين
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
57
4,205,880 ریال
100 $
49
4 / 1399
بجنورد
چين
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
24
373,856 ریال
9 $
مجموع کل (ریال): 729,532,011,056
مجموع کل (دلار): 17,369,811