آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ازبکستان گمرک بيله سوارآمار کل واردات از کشور ازبکستان گمرک بيله سوار 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
726,683
57,278,569,299 ریال
1,363,775 $
2
11 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
840,859
56,835,904,904 ریال
1,353,236 $
3
4 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
709,803
52,633,574,596 ریال
1,253,180 $
4
10 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
726,456
49,103,100,678 ریال
1,169,121 $
5
8 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
630,743
47,761,928,636 ریال
1,137,189 $
6
9 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
688,902
46,564,725,548 ریال
1,108,684 $
7
3 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
238,930
18,308,665,833 ریال
435,921 $
8
7 / 1399
بیله سوار
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
111,069
7,685,788,139 ریال
182,995 $
مجموع کل (ریال): 336,172,257,633
مجموع کل (دلار): 8,004,101