آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک تهران 20 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
تهران
ايرلند
30063090
سایر فرآورده های کدرکننده برای آزمایش های رادیوگرافیک ، معرف ها برای تشخیص مرض به استثنای ردیف تعرفه 30063010 غیر مذکور در جای دیگر
22,519
178,067,257,314 ریال
4,239,697 $
2
7 / 1399
تهران
ايرلند
30063090
سایر فرآورده های کدرکننده برای آزمایش های رادیوگرافیک ، معرف ها برای تشخیص مرض به استثنای ردیف تعرفه 30063010 غیر مذکور در جای دیگر
6,869
116,469,048,420 ریال
2,773,073 $
3
12 / 1399
تهران
ايرلند
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
300,000
55,441,440,000 ریال
1,689,155 $
4
1 / 1399
تهران
ايرلند
30063000
فرآورده هاي كدركننده براي آزمايشهاي راديوگرافيك؛ معرفهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي شود
2,006
32,438,568,600 ریال
772,347 $
5
11 / 1399
تهران
ايرلند
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
3,569
14,093,598,698 ریال
335,562 $
6
9 / 1399
تهران
ايرلند
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
2,813
11,258,167,202 ریال
268,052 $
7
5 / 1399
تهران
ايرلند
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
1,885
7,134,997,723 ریال
169,881 $
8
4 / 1399
تهران
ايرلند
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
1,817
6,885,979,108 ریال
163,952 $
9
12 / 1399
تهران
ايرلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
13,643
6,748,162,629 ریال
160,671 $
10
8 / 1399
تهران
ايرلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
15,630
5,571,141,147 ریال
132,646 $
11
4 / 1399
تهران
ايرلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
12,150
3,757,527,680 ریال
89,465 $
12
8 / 1399
تهران
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
96,000
2,959,860,000 ریال
70,473 $
13
9 / 1399
تهران
ايرلند
90262000
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار
240
2,139,060,000 ریال
50,930 $
14
7 / 1399
تهران
ايرلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
11,200
1,879,638,525 ریال
44,753 $
15
12 / 1399
تهران
ايرلند
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
300
1,870,825,980 ریال
44,543 $
16
8 / 1399
تهران
ايرلند
23099090
ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور
4,054
1,823,517,588 ریال
43,417 $
17
10 / 1399
تهران
ايرلند
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
525
1,205,895,075 ریال
28,712 $
18
10 / 1399
تهران
ايرلند
21069080
مكمل غذايي
345
1,034,680,250 ریال
24,635 $
19
1 / 1399
تهران
ايرلند
49019900
کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده
1,438
328,041,000 ریال
7,811 $
20
6 / 1399
تهران
ايرلند
49019900
کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده
1,190
294,649,462 ریال
7,015 $
مجموع کل (ریال): 451,402,056,401
مجموع کل (دلار): 11,116,790