آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک تهران 307 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
تهران
بلژيک
90219040
دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن
1,395
110,947,936,400 ریال
2,641,618 $
2
8 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
71,636
89,613,909,686 ریال
2,133,665 $
3
9 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
117,264
74,075,548,788 ریال
1,763,704 $
4
4 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
55,014
67,935,089,527 ریال
1,617,502 $
5
1 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
98,064
62,744,439,575 ریال
1,493,915 $
6
4 / 1399
تهران
بلژيک
90219040
دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن
707
58,408,881,400 ریال
1,390,688 $
7
11 / 1399
تهران
بلژيک
90189091
#N/A
602
53,147,214,000 ریال
1,265,410 $
8
12 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
37,242
48,795,712,486 ریال
1,161,803 $
9
9 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
37,659
48,770,310,050 ریال
1,161,198 $
10
12 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
65,376
46,609,129,194 ریال
1,109,741 $
11
7 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
65,376
44,606,260,402 ریال
1,062,054 $
12
2 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
34,176
40,779,084,695 ریال
970,931 $
13
7 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
28,214
37,230,039,010 ریال
886,430 $
14
6 / 1399
تهران
بلژيک
90221410
دستگاه ماموگراف
4,350
35,214,886,440 ریال
838,450 $
15
8 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
49,032
33,749,930,656 ریال
803,570 $
16
2 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
49,032
31,372,216,064 ریال
746,958 $
17
9 / 1399
تهران
بلژيک
90221410
دستگاه ماموگراف
1,815
30,950,876,700 ریال
736,926 $
18
10 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
18,515
25,640,570,100 ریال
610,490 $
19
11 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
18,481
23,915,898,930 ریال
569,426 $
20
12 / 1399
تهران
بلژيک
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
3,174
22,403,995,836 ریال
533,428 $
21
6 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
32,688
22,303,354,884 ریال
531,032 $
22
11 / 1399
تهران
بلژيک
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
32,905
21,378,956,187 ریال
509,023 $
23
8 / 1399
تهران
بلژيک
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
8,750
20,542,706,064 ریال
489,112 $
24
5 / 1399
تهران
بلژيک
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
4,051
20,534,792,140 ریال
488,924 $
25
7 / 1399
تهران
بلژيک
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
38,016
18,990,729,596 ریال
452,160 $
26
4 / 1399
غرب تهران
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
50,000
18,889,989,500 ریال
449,762 $
27
6 / 1399
غرب تهران
بلژيک
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
60,000
17,328,037,320 ریال
412,572 $
28
9 / 1399
تهران
بلژيک
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
2,880
16,063,064,640 ریال
382,454 $
29
4 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
24,516
15,880,495,468 ریال
378,107 $
30
7 / 1399
تهران
بلژيک
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
10,410
15,112,511,100 ریال
359,822 $
31
4 / 1399
تهران
بلژيک
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
5,338
14,637,211,840 ریال
348,505 $
32
5 / 1399
تهران
بلژيک
30049016
سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشکی
38,016
14,100,509,340 ریال
335,726 $
33
4 / 1399
تهران
بلژيک
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
5,500
13,836,880,125 ریال
329,450 $
34
8 / 1399
تهران
بلژيک
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
6,300
13,752,186,345 ریال
327,433 $
35
8 / 1399
تهران
بلژيک
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
500
13,731,530,505 ریال
326,941 $
36
12 / 1399
تهران
بلژيک
90219040
دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن
20
13,335,706,800 ریال
317,517 $
37
5 / 1399
تهران
بلژيک
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
6,141
13,109,043,232 ریال
312,120 $
38
9 / 1399
تهران
بلژيک
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
3,290
12,989,717,917 ریال
309,279 $
39
6 / 1399
تهران
بلژيک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
21,000
12,552,255,100 ریال
298,863 $
40
6 / 1399
تهران
بلژيک
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
8,715
11,802,617,644 ریال
281,015 $
41
9 / 1399
تهران
بلژيک
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
9,910
11,676,842,557 ریال
278,020 $
42
12 / 1399
تهران
بلژيک
84484900
ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن)
4,874
11,154,036,499 ریال
265,572 $
43
11 / 1399
غرب تهران
بلژيک
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
44,000
10,787,710,200 ریال
256,850 $
44
5 / 1399
تهران
بلژيک
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
16,344
10,759,830,778 ریال
256,186 $
45
6 / 1399
تهران
بلژيک
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
1,920
10,535,304,960 ریال
250,841 $
46
8 / 1399
تهران
بلژيک
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
2,192
9,755,720,424 ریال
232,279 $
47
6 / 1399
تهران
بلژيک
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
15,740
9,630,546,824 ریال
229,299 $
48
10 / 1399
تهران
بلژيک
84484900
ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن)
2,868
8,609,035,119 ریال
204,977 $
49
10 / 1399
تهران
بلژيک
21069080
مكمل غذايي
9,265
8,289,672,406 ریال
197,373 $
50
3 / 1399
غرب تهران
بلژيک
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
20,000
8,124,632,000 ریال
193,444 $
مجموع کل (ریال): 1,407,107,557,453
مجموع کل (دلار): 33,502,565