آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک تهران 21 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
87084015
جعبه دنده خودکار (اتوماتیک)
31,584
37,171,262,834 ریال
885,030 $
2
12 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
87084015
جعبه دنده خودکار (اتوماتیک)
31,584
37,002,537,763 ریال
881,013 $
3
10 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
87084015
جعبه دنده خودکار (اتوماتیک)
15,040
17,907,756,674 ریال
426,375 $
4
5 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
4,980
15,452,568,000 ریال
367,918 $
5
12 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
390
15,272,350,621 ریال
363,627 $
6
3 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
18,720
10,703,437,212 ریال
254,844 $
7
4 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
17,280
10,233,970,934 ریال
243,666 $
8
9 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
9,900
6,334,193,216 ریال
150,814 $
9
11 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
163
6,074,772,509 ریال
144,637 $
10
10 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
189
5,627,917,695 ریال
133,998 $
11
10 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
5,400
3,018,892,500 ریال
71,878 $
12
3 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
5,400
2,733,822,000 ریال
65,091 $
13
11 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
34,000
2,631,498,000 ریال
62,655 $
14
12 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
85153130
ماشين جوشکاري پلاسما
175
2,118,249,180 ریال
50,435 $
15
4 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
3,600
1,853,631,000 ریال
44,134 $
16
11 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
11,000
1,178,123,100 ریال
28,051 $
17
11 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
12,000
1,040,420,400 ریال
24,772 $
18
12 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
165
987,596,280 ریال
23,514 $
19
7 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
500
591,288,000 ریال
14,078 $
20
12 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
88
45,932,400 ریال
1,094 $
21
8 / 1399
تهران
جمهوري آذربايجان
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
16
12,266,328 ریال
292 $
مجموع کل (ریال): 177,992,486,646
مجموع کل (دلار): 4,237,916