آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک تهران 187 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
90312000
دستگاه هاي آزمايش (test bench)
2,550
87,082,537,913 ریال
2,073,394 $
2
6 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
90222100
دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي
9,349
62,041,250,000 ریال
1,477,173 $
3
7 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
240,077
22,709,985,596 ریال
540,714 $
4
12 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
359,696
22,484,069,489 ریال
535,335 $
5
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
147,000
21,872,836,000 ریال
520,782 $
6
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
11071000
مالت بو نداده
800,000
20,208,909,000 ریال
481,164 $
7
10 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
25199010
منيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك%
39,975
14,535,302,344 ریال
346,079 $
8
11 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
189,630
14,110,425,000 ریال
335,962 $
9
4 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
11071000
مالت بو نداده
601,282
13,020,369,120 ریال
310,009 $
10
11 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
93,844
12,547,405,000 ریال
298,748 $
11
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
110,000
12,296,207,000 ریال
292,767 $
12
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
115,404
12,242,055,326 ریال
291,478 $
13
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
112,000
12,120,290,000 ریال
288,578 $
14
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
228,347
11,978,271,231 ریال
285,197 $
15
1 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
156,600
11,552,903,460 ریال
275,069 $
16
1 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
590,072
10,577,856,161 ریال
251,854 $
17
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
392,393
10,056,510,496 ریال
239,441 $
18
4 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
87032319
ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي
8,025
10,049,702,400 ریال
328,529 $
19
5 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
88,000
10,015,470,000 ریال
238,464 $
20
10 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
63,000
9,849,377,000 ریال
234,509 $
21
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
39011069
کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري
82,400
9,678,941,882 ریال
230,451 $
22
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
124,384
9,583,241,850 ریال
228,172 $
23
7 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
7,941
9,225,715,851 ریال
219,660 $
24
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
165,500
8,946,282,600 ریال
213,007 $
25
6 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
73,500
8,678,946,400 ریال
206,642 $
26
1 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
82,000
8,521,614,220 ریال
202,896 $
27
5 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
105,000
8,383,137,300 ریال
199,599 $
28
4 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
78,000
8,133,130,000 ریال
193,646 $
29
10 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
11071000
مالت بو نداده
300,000
7,889,851,500 ریال
187,854 $
30
7 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
120,000
7,881,084,000 ریال
187,645 $
31
6 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
246,289
7,774,388,129 ریال
185,104 $
32
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
6,624
7,474,316,288 ریال
177,960 $
33
7 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
29280090
سا?ر
1,811
7,240,634,925 ریال
172,396 $
34
12 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
27109900
ساير آخال روغن ها به غير از موارد ذکر شده در رديف 27109100
2,023
7,136,743,996 ریال
169,922 $
35
11 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
81,367
7,004,058,000 ریال
166,763 $
36
10 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
258,857
6,991,718,936 ریال
166,469 $
37
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
64,500
6,865,314,660 ریال
163,460 $
38
10 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
68,500
6,812,089,000 ریال
162,193 $
39
8 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
126,000
6,501,163,000 ریال
154,790 $
40
6 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
10,000
6,436,929,600 ریال
153,260 $
41
8 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
32,240
6,108,750,000 ریال
145,446 $
42
2 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
59,000
5,850,711,000 ریال
139,303 $
43
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
54,300
5,795,346,060 ریال
137,984 $
44
11 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
100,000
5,779,760,000 ریال
137,613 $
45
5 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
225,890
5,698,452,222 ریال
135,677 $
46
10 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84612000
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها
70,000
5,585,999,650 ریال
133,000 $
47
11 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
199,164
5,353,894,806 ریال
127,474 $
48
7 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
96,500
5,247,592,200 ریال
124,943 $
49
3 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
52,900
5,233,984,000 ریال
124,619 $
50
9 / 1399
تهران
فدراسیون روسيه
11071000
مالت بو نداده
200,000
5,226,117,000 ریال
124,431 $
مجموع کل (ریال): 614,391,641,611
مجموع کل (دلار): 14,717,625