آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک جلفا 22 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
235,713
79,719,352,395 ریال
1,898,080 $
2
9 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
123,338
42,176,459,400 ریال
1,004,201 $
3
12 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
109,795
38,971,750,352 ریال
927,899 $
4
4 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
87,779
27,893,879,695 ریال
664,140 $
5
8 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
48,507
21,244,891,827 ریال
505,831 $
6
5 / 1399
جلفا
اتريش
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
17,219
12,758,012,712 ریال
303,762 $
7
5 / 1399
جلفا
اتريش
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
9,230
9,964,861,885 ریال
237,259 $
8
11 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
15,552
7,298,581,306 ریال
173,776 $
9
3 / 1399
جلفا
اتريش
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
9,240
6,423,479,588 ریال
152,940 $
10
2 / 1399
جلفا
اتريش
38111900
فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب
66,600
4,649,651,064 ریال
110,706 $
11
9 / 1399
جلفا
اتريش
84212190
ساير
2,690
2,421,954,300 ریال
57,666 $
12
9 / 1399
جلفا
اتريش
39140090
سایر مبادله کننده های یون( Lon - exchangers ) براساس پلیمرهای مشمول شماره های 3901 لغایت 3913به اشکال ابتدائی
12,116
2,295,730,125 ریال
54,660 $
13
10 / 1399
جلفا
اتريش
85362020
کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
4,088
2,258,165,879 ریال
53,766 $
14
7 / 1399
جلفا
اتريش
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
7,483
1,809,288,422 ریال
43,078 $
15
10 / 1399
جلفا
اتريش
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
833
811,683,497 ریال
19,326 $
16
9 / 1399
جلفا
اتريش
85144000
ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك
175
693,953,292 ریال
16,523 $
17
10 / 1399
جلفا
اتريش
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
816
597,157,053 ریال
14,218 $
18
10 / 1399
جلفا
اتريش
85362030
کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
269
358,218,063 ریال
8,529 $
19
9 / 1399
جلفا
اتريش
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
350
208,619,104 ریال
4,967 $
20
10 / 1399
جلفا
اتريش
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
42
141,234,628 ریال
3,363 $
21
8 / 1399
جلفا
اتريش
84213100
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز
22
47,760,960 ریال
1,137 $
22
10 / 1399
جلفا
اتريش
85362040
کل?دها? حفاظت موتور?
34
39,847,565 ریال
949 $
مجموع کل (ریال): 262,784,533,112
مجموع کل (دلار): 6,256,776