آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک جلفا 18 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
366,357
61,599,945,235 ریال
1,466,665 $
2
4 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
245,101
58,254,220,203 ریال
1,387,005 $
3
12 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
325,977
52,976,377,994 ریال
1,261,342 $
4
4 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
287,553
44,339,931,109 ریال
1,055,713 $
5
5 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
73,859
13,296,366,851 ریال
316,580 $
6
8 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
88,201
10,860,063,354 ریال
258,573 $
7
8 / 1399
جلفا
اسپانيا
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
4,806
10,593,910,000 ریال
252,236 $
8
11 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
74,758
10,226,220,755 ریال
243,481 $
9
9 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
95,958
10,064,351,216 ریال
239,627 $
10
10 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
11,524
9,017,416,416 ریال
214,700 $
11
10 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
54,959
8,448,536,829 ریال
201,156 $
12
8 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
48,130
7,259,621,532 ریال
172,848 $
13
6 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
34,565
6,453,435,305 ریال
153,653 $
14
5 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
33,878
3,408,520,143 ریال
81,155 $
15
7 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
32,236
3,037,886,244 ریال
72,331 $
16
7 / 1399
جلفا
اسپانيا
48139000
کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد
8,151
1,043,755,164 ریال
24,851 $
17
6 / 1399
جلفا
اسپانيا
48132000
کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر
3,649
602,399,171 ریال
14,343 $
18
3 / 1399
جلفا
اسپانيا
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
9
263,393,039 ریال
6,271 $
مجموع کل (ریال): 311,746,350,560
مجموع کل (دلار): 7,422,530