آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک جلفا 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
25,955
46,238,312,739 ریال
1,100,912 $
2
1 / 1399
جلفا
بلژيک
21069080
مكمل غذايي
5,694
37,553,161,800 ریال
894,123 $
3
6 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
71,080
33,751,455,941 ریال
803,606 $
4
2 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
14,200
24,093,633,786 ریال
573,658 $
5
7 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
26,229
18,304,440,212 ریال
435,820 $
6
12 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
6,600
11,250,583,200 ریال
267,871 $
7
9 / 1399
جلفا
بلژيک
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
3,600
5,024,905,236 ریال
119,641 $
8
7 / 1399
جلفا
بلژيک
39181090
ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي
9,593
2,893,950,000 ریال
68,904 $
مجموع کل (ریال): 179,110,442,914
مجموع کل (دلار): 4,264,535